Gemeenteraad 06 mei 2020 19:30:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • VOORZITTER

  P.J.H. Sijben (waarnemend raadsvoorzitter)

  GRIFFIER

  Mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten (raadsgriffier)

  AANWEZIG DE RAADSLEDEN:

  I.F.A.J. Beenders-van Dooren (DUS Weert), M.T.H. van den Bergh (VVD), J. Briels (Weert Lokaal), R.F.J.W.M. van Dooren (DUS Weert), H.C.M. Duijsters (fractie Duijsters), P.H.A.M. Emans (Weert Lokaal), M.A. Engelen-Wijen (Weert Lokaal), drs. T.J.J. van Gemert (VVD), J.W.J. Goubet (Weert Lokaal), J. Heesakkers (CDA), R.H.M. Houben (Weert Lokaal). C.J.C. Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal), mr. F. Kadra (PvdA), J.C. Kleinmoedig (Weert Lokaal; aanwezig vanaf agendapunt 8), P.A.M. Küsters (Weert Lokaal), H.J.W.M. van de Loo (Weert Lokaal), M.J. Marechal (DUS Weert; aanwezig tot 23.15 uur (agendapunt 16)), P.H.H.G. Mols (CDA), M.A.J.M. Smolenaers (Weert Lokaal), P.J.H. Sijben (CDA), H. Stals (CDA), L.A.W. Steinbach (D66), J.E.H.M. Stroek (CDA), J.H. Wiezer (VVD), S.A.M. Winters (Weert Lokaal), T. Winters (CDA; aanwezig vanaf 20.10 uur) en F. Yücel (Weert Lokaal).

  AFWEZIG DE RAADSLEDEN: E.P.H.M. Henderikx (Weert Lokaal) en mr. L.F.J.M. Lambers (VVD).

  AANWEZIG DE WETHOUDERS:

  Drs. G.J.W. Gabriëls (Weert Lokaal), M.J. van den Heuvel MSc (Weert Lokaal), T.E.C. Geelen MSc (CDA), drs. W.P.J. van Eijk (VVD) en drs. P.P.H. Sterk.

  AFWEZIG DE PORTEFEUILLEHOUDER:

  A.A.M.M. Heijmans (burgemeester).

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • De voorzitter opent om 19.30 uur de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Eerst wordt de presentielijst opgemaakt om het vergaderquorum vast te stellen. De voorzitter feliciteert de heer P. Küsters van Weert Lokaal die vandaag jarig is. Er is bericht van verhindering ontvangen van mw. E. Henderikx (Weert Lokaal) en de heer L. Lambers (VVD).

  De voorzitter staat stil bij de gevolgen van het coronavirus voor de inwoners van Weert. De overledenen worden herdacht met een minuut stilte. Ook nu het virus afvlakt blijven er zorgen bij de mensen over het welzijn van henzelf en hun dierbaren.

  De voorzitter geeft aan dat vanavond de eerste digitale raadsvergadering van Weert wordt gehouden.

  vergroten verkleinen laden...
 • · Dhr. Van de Loo (Weert Lokaal) zal vanwege een persoonlijk belang niet deelnemen aan de beraadslaging en besluitvorming bij agendapunt 15 (kindvoorziening Altweerterheide).

  · De agenda wordt voor het overige ongewijzigd vastgesteld.

  vergroten verkleinen laden...
 • Er is een verzoek om spreekrecht ontvangen van de heer P. Reijnders bij agendapunt 15 (kindvoorziening Altweerterheide). Hij spreekt namens: Bestuur Vereniging Dorpsraad Altweerterheide, Bestuur Harmonie van het Heilig Hart Altweerterheide, Bestuur Ouderenvereniging Altweerterheide en Bestuur Stichting Verbreding Basisschool St. Jozef Altweerterheide.

  vergroten verkleinen laden...
 • De voorzitter bedankt namens de raad mw. M. Lenders, die jarenlang als bode bij de gemeente Weert heeft gewerkt, maar onlangs met pensioen is gegaan. Vanwege de coronamaatregelen kan de raad niet op een andere manier afscheid van haar nemen.

  Wethouder Gabriëls memoreert het overlijden van de heer René Laenen, partijvoorzitter van Weert Lokaal. De raad herdenkt de heer Laenen met een minuut stilte.

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL

  Vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 11 maart 2020.

  BESLUITVORMING

  De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL

  De heer P.J.D. Duisters te benoemen tot commissielid-niet-raadslid namens de fractie

  Duijsters.

  BESLUITVORMING

  Het voorstel wordt bij acclamatie aanvaard. De heer Duisters legt in handen van de voorzitter de eed af.

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL

  Commissielid-niet-raadslid namens de fractie Weert Lokaal, mw. J.C. Kleinmoedig, te

  ontslaan.

  BESLUITVORMING

  Het voorstel wordt bij acclamatie aanvaard.

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL

  A. Onderzoek geloofsbrieven.
  Ingekomen zijn de geloofsbrieven van de tot lid van de raad benoemd verklaarde: mevrouw J.C. Kleinmoedig.
  Het onderzoek van de geloofsbrieven dient te geschieden op grond van de artikelen V 4 en V 12 van de Kieswet.
  Door de benoemde zijn overgelegd:
    a. geloofsbrief (kennisgeving en benoeming);
    b. verklaring aanneming benoeming;
    c. verklaring openbare betrekkingen;
    d. uittreksel uit het bevolkingsregister.

  B. Beslissen tot toelating als lid van de raad van de gemeente Weert van mevrouw J.C. Kleinmoedig.

  C. Beëdigen van het toegelaten raadslid mevrouw J.C. Kleinmoedig.

  BESLUITVORMING

  De commissie onderzoek geloofsbrieven heeft de geloofsbrieven van mw. Kleinmoedig onderzocht en in orde bevonden. De voorzitter van deze commissie, mw. H. Duijsters, leest de verklaring van de commissie voor. De commissie adviseert de raad mw. Kleinmoedig toe te laten als lid van de raad van de gemeente Weert.

  De raad besluit tot toelating van mw. J.C. Kleinmoedig als lid van de raad van de gemeente Weert.

  Mw. Kleinmoedig legt in handen van de voorzitter de verklaring en belofte af.

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL

  1. In te stemmen met het openen van een grondexploitatie voor 6

  levensloopbestendige woningen.

  2. Het bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding voor een termijn van 10 jaar betreffende de niet openbare bijlage op grond van artikel 25 lid 3 Gemeentewet juncto artikel 10 lid 2 sub b Wet openbaarheid van bestuur.

  BESLUITVORMING

  Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL

  De 'Verordening startersregeling gemeente Weert 2020' vast te stellen.

  BESLUITVORMING

  Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL

  1. Kennis te nemen van de evaluatie van de in 2017 vastgestelde Stimuleringsregeling

  Afkoppeling Hemelwater Gemeente Weert.

  2. De Stimuleringsregeling Afkoppeling Hemelwater Gemeente Weert van 29 maart

  2017 in te trekken.

  BESLUITVORMING

  Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL

  Een bijdrage van € 97.338,-- uit algemene reserve beschikbaar te stellen voor restauratie

  van de Paterskerk.

  BESLUITVORMING

  Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL

  De coördinatieregeling van artikel 3.30 lid 1 Wet ruimtelijke ordening van toepassing te

  verklaren op de voorbereiding en bekendmaking van de herziening van het

  bestemmingsplan Kampershoek-Noord 2010 voor de vestiging van een hotel-restaurant

  met casino op de locatie Ringbaan-Noord/A2 en op alle ambtshalve of op aanvraag in

  verband hiermee te nemen besluiten, waaronder in elk geval de omgevingsvergunning

  voor de activiteit bouwen.

  BESLUITVORMING

  Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL

  Definitieve uitgangspuntennotitie RES vast te stellen.

  BESLUITVORMING

  Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL

  1. In te stemmen met de bouw van een nieuwe kindvoorziening in Altweerterheide waarin de functies (primair) onderwijs, kinderopvang en sociaal-cultureel in elkaar verweven zijn.

  2. Voor de realisatie van de kindvoorziening een taakstellend investeringsbudget ter hoogte van € 1.893.176,- beschikbaar te stellen, gebaseerd op het normbedrag voor nieuwbouw, prijspeil 2020.

  3. Aanvullend op het taakstellende normbedrag beschikbaar te stellen:

  a. een bedrag van maximaal € 131.000,- voor sloop en asbestsanering, af te rekenen op basis van werkelijke kosten.

  b. een bedrag van maximaal € 64.000,- voor tijdelijke huisvesting, af te rekenen op basis van werkelijke kosten.

  c. een bedrag van maximaal € 33.000,- voor verhuiskosten, af te rekenen op basis van werkelijke kosten.

  4. De uit de adviespunten 2 en 3a voorvloeiende lasten, zijnde € 50.605,- (50 jaar tegen 0,5% rente), ten laste te brengen van de reserve huisvesting onderwijs (€ 38.905,-) en het begrotingsresultaat (€ 11.700,-).

  5. De in de adviespunten 3b en 3c genoemde bedragen eenmalig ten laste te brengen van de reserve huisvesting onderwijs.

  6. Een bedrag van € 13.175,-, zijnde de huuropbrengst van de 150 m2 opvangfunctie (€ 17.250,-) na aftrek van de gemeentelijke bijdrage voor groot onderhoud (€ 2.375,-) en overige voor de gemeente blijvende kosten (€ 1.700,-), ten gunste van het begrotingsresultaat te brengen.

  7. Voor de opwaardering van de kindvoorziening ten behoeve van de huisvesting van kleinschalige sociaal-culturele activiteiten (100 m2) geen huur in rekening te brengen.

  8. Kennis te nemen van het gewijzigde programma van eisen van de kindvoorziening

  Altweerterheide.

  BESLUITVORMING

  Het amendement van de fracties CDA, Duijsters en DUS Weert wordt ter vergadering gewijzigd en met voorstemmen van de fracties CDA, Duijsters, DUS Weert en PvdA (11 stemmen vóór) en tegenstemmen van de fracties Weert Lokaal, VVD en D66 (14 stemmen tegen) verworpen.

  Het amendement van de fractie Weert Lokaal wordt unaniem aanvaard.

  De motie van de fractie VVD wordt unaniem aanvaard.

  De motie van de fracties CDA, Duijsters, D66, DUS Weert, VVD en PvdA wordt ter vergadering gewijzigd en met voorstemmen van de fracties CDA, Duijsters, D66, DUS Weert, PvdA en de raadsleden Van Gemert en Van den Bergh van de VVD-fractie (14 stemmen vóór) en tegenstemmen van de fractie Weert Lokaal en raadslid Wiezer van de VVD-fractie (12 stemmen tegen) aanvaard.

  Het voorstel wordt unaniem aanvaard.

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL

  Een bijdrage van € 22.223,-- beschikbaar te stellen uit de algemene reserve voor de

  restauratie van de Abdij Maria Hart van de zusters Birgittinessen.

  BESLUITVORMING

  Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL

  De geheimhouding te bekrachtigen op de volgende stukken die in de afgelopen raadscyclus aan de raad zijn overgelegd:  

  · de niet-openbare besluitenlijsten van de vergaderingen van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 03-03-2020, 10-03-2020, 17-03-2020, 24-03-2020, 31-03-2020, 03-04-2020, 07-04-2020, 14-04-2020;  

  · de samenvattende grondexploitatie Sportstraat;  

  · bijlage met financiële aspecten en kostenraming bij raadsvoorstel herinrichting stadspark;  

  · verslag monumenten-welstandscommissie d.d. 04-07-2019;  

  · niet-openbaar B&W-besluit 18-02-2020, nr. 5;  

  · niet-openbaar B&W-besluit 17-03-2020, nr. 4; 

  · niet-openbaar B&W-besluit 31-03-2020, nr. 4; 

  · niet-openbaar B&W-besluit 31-03-2020, nr. 5. 

  BESLUITVORMING

  Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

  vergroten verkleinen laden...
 • Liggen niet voor.

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL

  Vragen en verzoeken om inlichtingen ex artikel 40 Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Weert.

  a. Brief van de heer J. Goubet namens de fractie Weert Lokaal d.d. 18 februari 2020 inzake vragen aan de burgemeester over toepassing van de ‘Wet Damocles’ in Weert.

  b. Brief van mevrouw K. Duijsters namens de fractie Duijsters d.d. 14 februari 2020 inzake aanvullende vragen aan het college op de antwoordbrief over vuurwerk.

  c. Brief van mevrouw F. Kadra namens de fractie PvdA d.d. 12 april 2020 inzake vragen aan het college van burgemeester en wethouders over Aardbeien drive-in.

  BESLUITVORMING

  Er worden op dit moment geen aanvullende vragen gesteld m.b.t. de artikel 40 RvO-vragen sub a en c en de antwoorden van het college daarop. De aanvullende vragen van de fractie Duijsters op de vragen en antwoorden sub b worden schriftelijk beantwoord.  

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL

  Kennisnemen van de ingekomen brieven.

  BESLUITVORMING

  De raad heeft kennis genomen van de ingekomen brieven.

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL

  Voor kennisgeving aannemen van de lijst van ingekomen brieven.

  BESLUITVORMING

  De raad heeft de lijst van ingekomen stukken voor kennis aangenomen.

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL

  Kennisnemen van de financiële overzichten.

  a. Overzicht beïnvloeding onvoorziene lasten 2020;

  b. Overzicht begrotingsuitkomsten 2020;

  c. Overzicht reserves en voorzieningen 2020.

  BESLUITVORMING

  De raad heeft kennis genomen van de financiële overzichten.

  vergroten verkleinen laden...
 • De voorzitter sluit de vergadering om 23.30 uur onder dankzegging aan de aanwezigen.

  vergroten verkleinen laden...
 • Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 10 juni 2020,

   

  De griffier,                                De voorzitter,

   

   

   

  Mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten      C.C. Leppink-Schuitema

  vergroten verkleinen laden...