Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • VOORZITTER

  C.C. Leppink-Schuitema (burgemeester)

  GRIFFIER

  Mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten (raadsgriffier)

  AANWEZIG DE RAADSLEDEN:

  I.F.A.J. Beenders-van Dooren (DUS Weert), M.T.H. van den Bergh (VVD), J. Briels (Weert Lokaal), R.F.J.W.M. van Dooren (DUS Weert), H.C.M. Duijsters (fractie Duijsters), P.H.A.M. Emans (Weert Lokaal), M.A. Engelen-Wijen (Weert Lokaal), drs. T.J.J. van Gemert (VVD), J.W.J. Goubet (Weert Lokaal), J. Heesakkers (CDA), E.P.H.M. Henderikx (Weert Lokaal), R.H.M. Houben (Weert Lokaal), C.J.C. Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal), mr. F. Kadra (PvdA), J.C. Kleinmoedig (Weert Lokaal), P.A.M. Küsters (Weert Lokaal), mr. L.F.J.M. Lambers (VVD), H.J.W.M. van de Loo (Weert Lokaal), M.J. Marechal-Wolter (DUS Weert), P.H.H.G. Mols (CDA), P.J.H. Sijben (CDA), M.A.J.M. Smolenaers (Weert Lokaal), H. Stals (CDA), L.A.W. Steinbach (D66), J.E.H.M. Stroek (CDA), J.H. Wiezer (VVD), S.A.M. Winters (Weert Lokaal), T. Winters (CDA) en F. Yücel (Weert Lokaal).

  AANWEZIG DE WETHOUDERS:

  Drs. G.J.W. Gabriëls (Weert Lokaal), M.J. van den Heuvel MSc (Weert Lokaal), T.E.C. Geelen MSc (CDA), drs. W.P.J. van Eijk (VVD) en drs. P.P.H. Sterk.

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • De voorzitter opent om 19.30 uur de vergadering en heet de aanwezigen welkom. De aanwezigheid van alle raadsleden wordt vastgesteld.

  vergroten verkleinen laden...
 • De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

  vergroten verkleinen laden...
 • Het spreekrecht is op 4 november 2020 uitgeoefend.

  vergroten verkleinen laden...
 • Behandeling van het agendapunt heeft reeds op 4 november 2020 in de Opiniërende raadsvergadering plaatsgevonden.

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL

  Vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 23 september 2020 (voortgezet op 24 september 2020).

  BESLUITVORMING

  De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL

  1. Het bestemmingsplan "Geuzendijk 17" met planidentificatienummer NL.IMRO.0988.BPGeuzendijk17-VA01 gewijzigd vast te stellen.

  2. Het bestemmingsplan "Geuzendijk 17" aan te merken als authentiek digitaal ruimtelijk plan.

  3. Voor het bestemmingsplan "Geuzendijk 17" geen exploitatieplan vast te stellen.

  4. Gedeputeerde Staten van Limburg te verzoeken om zo spoedig mogelijk te berichten of eerder dan de voorgeschreven termijn van 6 weken tot bekendmaking van het vastgestelde plan mag worden overgegaan.

  BESLUITVORMING

  Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL

  1. Het bestemmingsplan "De Horst 2A" met planidentificatienummer NL.IMRO.0988.BPDeHorst2A-VA01 ongewijzigd vast te stellen.

  2. Het bestemmingsplan "De Horst 2A" aan te merken als authentiek digitaal ruimtelijk plan.

  3. Voor het bestemmingsplan "De Horst 2A" geen exploitatieplan vast te stellen.

  BESLUITVORMING

  Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL

  In te stemmen met de Parkeerverordening 2021.  

  BESLUITVORMING

  Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL

  1. In te stemmen met het locatieonderzoek tijdelijke woningen. 

  2. De locaties Helmondseweg en Kesselstraat aan te wijzen als voorkeurslocaties voor de bouw van tijdelijke woningen.

  BESLUITVORMING

  De amendementen locatieonderzoek tijdelijke woningen van de CDA-fractie en tijdelijke woningen Suffolkweg van de fracties DUS Weert, CDA en PvdA worden ingetrokken.

  Het amendement splitsen voorstel van de fracties DUS Weert, Weert Lokaal en PvdA wordt ter vergadering gewijzigd en ingediend door de fracties DUS Weert, CDA, Weert Lokaal, VVD, D66 en PvdA. Het amendement wordt met voorstemmen van de fracties CDA, DUS Weert, D66, Duijsters en PvdA, alsmede de raadsleden Van Gemert en Van den Bergh van de VVD-fractie en de raadsleden Winters, Van de Loo, Jacobs, Emans, Briels, Smolenaers, Kleinmoedig, Goubet, Henderikx, Küsters en Yücel van de fractie Weert Lokaal (25 stemmen vóór) en tegenstemmen van de raadsleden Lambers en Wiezer van de VVD-fractie en de raadsleden Engelen en Houben van Weert Lokaal (4 stemmen tegen) aanvaard.

  Beslispunt 1 van het voorstel (In te stemmen met het locatieonderzoek tijdelijke woningen.

  A. Toe te voegen aan beoordelingscriteria aan de nota locatieonderzoek tijdelijke woningen:

  -  bij de beoordeling van locaties de gevolgen van de plaatsing van tijdelijke woningen voor de inwoners in de omgeving moeten worden meegewogen;

  B. De betreffende beoordelingscriteria in de nota locatieonderzoek tijdelijke woningen als volgt te wijzigen:

  - een min op het criterium milieu een locatie niet per definitie ongeschikt maakt voor de plaatsing van tijdelijke woningen, tenzij het gaat om een wettelijke eis;) wordt met voorstemmen van de fracties CDA, DUS Weert, D66, Duijsters en PvdA, alsmede de raadsleden Van Gemert en Van den Bergh van de VVD-fractie en de raadsleden Van de Loo, Jacobs, Emans, Briels, Kleinmoedig, Goubet, Henderikx, Küsters en Yücel van de fractie Weert Lokaal (23 stemmen vóór) en tegenstemmen van de raadsleden Lambers en Wiezer van de VVD-fractie en de raadsleden Winters, Smolenaers, Engelen en Houben van Weert Lokaal (6 stemmen tegen) aanvaard.

  Beslispunt 2 van het voorstel (De locatie Suffolkweg aan te wijzen als voorkeurslocatie voor de bouw van tijdelijke woningen.) wordt met voorstemmen van de fracties CDA, DUS Weert, D66, Duijsters en PvdA, alsmede de raadsleden Van Gemert en Van den Bergh van de VVD-fractie en de raadsleden Goubet en Briels van Weert Lokaal (16 stemmen vóór) en tegenstemmen van de raadsleden Lambers en Wiezer van de VVD-fractie en de raadsleden Winters, Smolenaers, Van de Loo, Jacobs, Engelen, Houben, Emans, Kleinmoedig, Henderikx, Küsters en Yücel van de fractie Weert Lokaal Engelen en Houben van Weert Lokaal (13 stemmen tegen) aanvaard.

  Bij beslispunt 3 onthoudt raadslid H. Duijsters van de fractie Duijsters zich van deelname aan de besluitvorming vanwege een persoonlijk belang.

  Beslispunt 3 van het voorstel (De locatie Helmondseweg aan te wijzen als voorkeurslocatie voor de bouw van tijdelijke woningen.) wordt met voorstemmen van de raadsleden Van Gemert en Van den Bergh van de VVD-fractie en de raadsleden Van de Loo, Jacobs, Emans, Briels, Kleinmoedig, Goubet, Henderikx, Küsters en Yücel van de fractie Weert Lokaal (11 stemmen vóór) en tegenstemmen van de fracties CDA, DUS Weert, D66 en PvdA, alsmede de raadsleden Winters, Smolenaers, Engelen en Houben van Weert Lokaal en de raadsleden Wiezer en Lambers van de VVD-fractie (17 stemmen tegen) verworpen.

  Beslispunt 4 van het voorstel (De locatie Kesselstraat aan te wijzen als voorkeurslocatie voor de bouw van tijdelijke woningen.) wordt met voorstemmen van de raadsleden Briels, Emans, Goubet en Küsters van de fractie Weert Lokaal, raadslid Mols van het CDA en de raadsleden Van Gemert en Van den Bergh van de VVD-fractie (7 stemmen vóór) en tegenstemmen van de raadsleden Winters, Van de Loo, Jacobs, Kleinmoedig, Engelen, Houben, Henderikx, Küsters en Yücel van de fractie Weert Lokaal, de raadsleden Stals, Sijben, Stroek, Heesakkers en Winters van de CDA-fractie, de raadsleden Wiezer en Lambers van de VVD-fractie en de fracties DUS Weert, D66, Duijsters en PvdA (22 stemmen tegen) verworpen.

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL

  Het controleprotocol 2020 vast te stellen.

  BESLUITVORMING

  Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL

  1. De nota ‘De Aftrap, ontwikkeling sportaccommodaties 2021-2030’ vast te stellen; 

  2. Een investeringsbudget van € 27.500,- beschikbaar te stellen voor de uitvoering van een onderzoek naar de vernieuwing van sporthal Boshoven en een eenmalig onderzoeksbudget van € 20.700,- voor de uitvoering van een onderzoek naar de toekomst van de voetbalsport;    

  3. De uit beslispunt 2 voortvloeiende kapitaallasten van € 5.640,- ten laste van de raming voor onvoorziene structurele uitgaven 2020 te brengen en het eenmalige onderzoeksbudget van € 20.700 ten laste van het beschikbare budget 2020 voor eenmalige subsidies nieuwe activiteiten vrijwilligersorganisaties te brengen.

  BESLUITVORMING

  Het voorstel wordt unaniem aanvaard.

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL

  1. De notitie ‘Lokale Media’ met de daarin genoemde richtinggevende kaders vast te stellen.

  2. Voor de projectperiode 2020-2021 een totaal taakstellend budget voor projectsubsidie van € 60.000,- beschikbaar te stellen.

  3. In de jaarrekening 2020 het verschil in de realisatie ten opzichte van de raming te verrekenen met het beschikbare budget voor 2021. 

  BESLUITVORMING

  Raadslid Van den Bergh van de VVD-fractie onthoudt van deelname aan de besluitvorming vanwege een persoonlijk belang.

  Het amendement van de fracties Weert Lokaal, DUS Weert, VVD en PvdA wordt met voorstemmen van de fracties CDA, VVD, DUS Weert, Duijsters en PvdA, alsmede de raadsleden Winters, Smolenaers, Engelen, Houben, Jacobs, Emans, Briels, Kleinmoedig, Goubet, Henderikx, Küsters en Yücel van de fractie Weert Lokaal (26 stemmen vóór) en tegenstemmen van de fractie D66 en raadslid Van de Loo van de fractie Weert Lokaal (2 stemmen tegen) aanvaard.

  Het voorstel wordt unaniem aanvaard.

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL

  1. Kennis te nemen van de resultaten van de burgerpeiling.

  2. In te stemmen met de inhoud van de concept-profielschets voor de burgemeester van Weert.

  3. Te besluiten in de profielschets aan te geven dat het houden van een assessment met een of meerdere kandidaten tot de mogelijkheden behoort.  

  BESLUITVORMING

  Het voorstel wordt unaniem aanvaard.

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL

  De geheimhouding te bekrachtigen op de volgende stukken die in de afgelopen raadscyclus aan de raad zijn overgelegd: 

  * de niet-openbare besluitenlijsten van de vergaderingen van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 14-09-2020, 22-09-2020, 29-09-2020, 06-10-2020, 13-10-2020, 16-10-2020, 19-10-2020;

  * niet-openbare concept-verslagen van het fractievoorzittersoverleg d.d. 27-08-2020 en 01-10-2020;

  * niet-openbare bijlage bij de raadsinformatiebrief over het exploitatieoverzicht van het Kwintet 2019.

  BESLUITVORMING

  Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Liggen niet voor.

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL

  Wensen en/of bedenkingen kenbaar te maken ten aanzien van de Prestatieafspraken 2021-2022 met Wonen Limburg, Woningstichting St. Joseph, Stichting Huurdersbelangen Midden-Limburg en de Huurders Adviesgroep.

  BESLUITVORMING

  De wensen en bedenkingen van de fractie VVD worden met voorstemmen van de fracties VVD, DUS Weert en Duijsters, alsmede de raadsleden Goubet en Smolenaers van de fractie Weert Lokaal en raadslid Winters van het CDA (11 stemmen vóór) en tegenstemmen van de fracties D66 en PvdA, alsmede de raadsleden Mols, Stals, Sijben, Stroek en Heesakkers van het CDA en de raadsleden Winters, Van de Loo, Engelen, Houben, Jacobs, Emans, Briels, Kleinmoedig, Henderikx, Küsters en Yücel van de fractie Weert Lokaal (18 stemmen tegen) verworpen.

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL

  Vragen en verzoeken om inlichtingen ex artikel 40 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Weert.

  a.  Brief van mevrouw C. Beenders namens de fractie DUS Weert d.d. 21 mei 2020 inzake vragen aan het college over huisvesting arbeidsmigranten ten tijde van de Coronacrisis.

  b.  Brief van de heer T. van Gemert namens de fractie VVD d.d. 1 september 2020 inzake vragen aan het college over Weerter Sport Akkoord.

  c.  Brief van de heer J. Goubet namens de fractie Weert Lokaal d.d. 3 oktober 2020 inzake vragen aan het college over eerstelijns zorg in onze regio.

  d.  Brief van de heer P. Sijben namens de fractie CDA d.d. 25 augustus 2020 inzake vragen aan het college over verkoop Boostenzalen.

  BESLUITVORMING

  Behandeling van het agendapunt heeft reeds op 4 november 2020 in de Opiniërende raadsvergadering plaatsgevonden.

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL

  Kennisnemen van de ingekomen brieven.

  BESLUITVORMING

  Behandeling van het agendapunt heeft reeds op 4 november 2020 in de Opiniërende raadsvergadering plaatsgevonden.

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL

  Voor kennisgeving aannemen van de lijst van ingekomen brieven.

  BESLUITVORMING

  Behandeling van het agendapunt heeft reeds op 4 november 2020 in de Opiniërende raadsvergadering plaatsgevonden.

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL

  Kennisnemen van de financiële overzichten.

  a. Overzicht beïnvloeding onvoorziene lasten 2020;

  b. Overzicht begrotingsuitkomsten 2020;

  c. Overzicht reserves en voorzieningen 2020.

  BESLUITVORMING

  Behandeling van het agendapunt heeft reeds op 4 november 2020 in de Opiniërende raadsvergadering plaatsgevonden.

   

  vergroten verkleinen laden...
 • Motie vreemd aan de orde van de dag inzake SEH in het SJG.

  VOORSTEL

  De motie aannemen.

  BESLUITVORMING

  De motie wordt unaniem aanvaard.

  vergroten verkleinen laden...
 • De voorzitter sluit de vergadering om 20.20 uur onder dankzegging aan de aanwezigen.

  vergroten verkleinen laden...
 • Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 15 december 2020,

   

  De griffier,                               De voorzitter,

   

  Mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten      C.C. Leppink-Schuitema

  vergroten verkleinen laden...