College van B&W 22 september 2020 10:00:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  BESLUIT: Akkoord.

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  1.    Kennis te nemen van de evaluatie van de samenwerking leerplicht/RMC Weert-Leudal.

  2.    De samenwerking leerplicht/RMC Weert-Leudal voort te zetten.


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: DJ-1113522

   

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  1.    In te stemmen met het Samenwerkingsconvenant tussen ketenpartners Nazorg Jeugd Limburg en het convenant te tekenen.

  2.    De bijbehorende samenwerkingsafspraken Nazorg jeugd Limburg vast te stellen.


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: DJ-1122422

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  In te stemmen met het afwijken van het inkoop- en aanbestedingsbeleid en het werk voor de bouw van de fietsbrug meervoudig onderhands aan te besteden.


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (PRO ) Registratienummer: DJ-1124796

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  1.    De raad voorstellen de notitie ‘Lokale Media’ met de daarin genoemde richtinggevende kaders vast te stellen.

  2.    De raad voorstellen voor de projectperiode 2020-2021 een totaal taakstellend budget voor projectsubsidie van€ 60.000,- beschikbaar te stellen.

  3.    De raad voorstellen in de jaarrekening 2020 het verschil in de realisatie ten opzichte van de raming te verrekenen met het beschikbare budget voor 2021.

  4.    Bijgevoegde voorlopige concept subsidieregeling als bijlage ter informatie bij het raadsvoorstel voegen.


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW ) Registratienummer: DJ-1137360

   

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  Met bijgaande antwoordbrief in te stemmen.


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (R&E) Registratienummer: DJ-1138130

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  Met bijgaande antwoordbrief in te stemmen.


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (R&E) Registratienummer: DJ-1138133

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  Het verzoek om de voorbereiding van een bestemmingplan voor de herontwikkeling van perceel sectie AC nummer 355 (gedeeltelijk), plaatselijk bekend Jean Amentstraat 15, ten behoeve van woningbouw af te wijzen middels bijgaande concept brief.


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (R&E) Registratienummer: DJ-1138140

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  1.    Ouch Zo een incidentele subsidie te verlenen ad € 1.465,- voor de kosten van de activiteiten die conform het projectplan 2020-2021 in 2020 worden uitgevoerd.

  2.    Ouch Zo voor het jaar 2020 een incidentele subsidie ad € 2.210,- te verlenen voor de kosten van de activiteiten in het kader van Weert Respecteert 2020.

  3.    In te stemmen met bijgaande concept-beschikking.


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: DJ-1138454

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  1.    Kennis te nemen van de uitspraak van de Rechtbank Limburg van 12 augustus 2020 inzake het verkeersbesluit van 2 juli 2019 voor de oversteek van grote grazers over de Pruiskesweg.

  2.    Af te zien van het instellen van hoger beroep bij de Raad van State tegen de uitspraak van de rechtbank.


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (R&E) Registratienummer: DJ-1138902

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  In principe met de realisatie van een ruimte voor ruimte woning aan het Pylsstraatje in te stemmen met een herziening van het bestemmingsplan tot uiterlijk 1 april 2021.


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (R&E) Registratienummer: DJ-1139669

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  1.    Kennis te nemen van de 'Stand van zaken aanvullende afspraken gecertificeerde instellingen en jeugdzorgregio's Limburg 2020 en verder';

  2.    Het college van de gemeente Nederweert mandaat, volmacht en machtiging te verlenen  tot en met het subsidiejaar 2022, ten behoeve van de verlening, bevoorschotting (maximaal conform prognoses in aanvragen), vaststelling en terugvordering in het kader van de Subsidieregeling Jeugdbescherming en Jeugdreclassering gemeente Weert 2019-2022, inclusief alle daartoe behorende (voorafgaande) handelingen, met uitzondering van besluitvorming omtrent eventuele verlenging met betrekking tot het subsidiejaar 2022 en de vaststelling en publicatie van de prognoses en tarieven 2022 conform bijgaand conceptbesluit.


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: DJ-1139909

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  De vragen te beantwoorden middels bijgevoegde concept antwoordbrief.


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: DJ-1140885

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  1.    "Beleidskalender 6-2020" vast te stellen;

  2.    "Beleidskalender 6-2020" na vaststelling door te sturen naar de Raad.


  BESLUIT: Akkoord met advies. Kalender aanpassen

  (CS) Registratienummer: DJ-1141364

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  De Raad voor te stellen het Controleprotocol 2020 vast te stellen.


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (CS) Registratienummer: DJ-1141380

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  1.    De uitvoeringsovereenkomst Hulp bij het Huishouden 2021 e.v. vast te stellen (bijlage 1).

  2.    De uitvoeringsovereenkomst Hulp bij het Huishouden 2021 e.v. en bijbehorende documenten te publiceren op Negometrix (bijlage 1), zijnde een sociale en andere specifieke dienst (hierna SAS-dienst);

  3.    De tarieven voor de maatwerkvoorziening Hulp bij het Huishouden voor contractjaar 2021 vast te stellen op:

  a.     € 3.445,08 per jaar/per cliënt bij de inzet van een van de profielen;

  b.    € 30,00 per uur voor de resultaten ‘maaltijden’ en/of ‘thuis zorgen voor kinderen’.

  4.    Eenmalig mandaat/machtiging/volmacht (ex. artikel 160 (college) en artikel 171 (burgemeester) Gemeentewet) te verlenen aan O. Ramos Antonio, regionaal inkoopadviseur MLW, V. de Leijer, inkoopadviseur en aan diens vervanger (J. Brouwer) (bijlage 2), voor het gunnen van de opdracht aan de aanbieders die voldoen aan de gestelde kwaliteits- en gunningseisen in de onder beslispunt 1 vastgestelde uitvoeringsovereenkomst Hulp bij het Huishouden 2021 e.v.


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: DJ-1142321

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  De motie ‘Voorstel herijking gemeentefonds onverantwoord, bijsturen is noodzaak’ te ondersteunen.


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (F&C) Registratienummer: DJ-1144776

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:In te stemmen met voorliggende concept antwoordbrief

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: DJ-1144778

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  De raad voorstellen de geheimhouding te bekrachtigen op de volgende stukken die in de afgelopen raadscyclus aan de raad zijn overgelegd:

  1.    de niet-openbare besluitenlijsten van de vergaderingen van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 30-06-2020, 07-07-2020, 09-07-2020, 14-07-2020, 17-07-2020, 23-07-2020, 24-07-2020, 25-08-2020, 01-09-2020 en 08-09-2020;

  2.    niet-openbaar collegebesluit van 16-06-2020 nr 3 met bijbehorende memo d.d. 25-05-2020;

  3.    niet-openbaar collegebesluit van 30-06-2020 nr 5;

  4.    niet-openbare bijlage 7 van collegebesluit nummer 7 van 14-07-2020 (TILS 1600);

  5.    niet-openbare concept-advieslijst-verslag van het besloten gedeelte van de vergadering van de commissie S&I d.d. 14-05-2019 en 03-12-2019;

  6.    niet-openbare concept-advieslijst-verslag van het besloten gedeelte van de vergadering van de commissie S&I d.d. 08-09-2020;

  7.    niet-openbare concept-verslagen van het fractievoorzittersoverleg d.d. 08-01-2020, 08-05-2020, 11-05-2020, 12-05-2020, 13-05-2020, 26-05-2020 en 29-05-2020.


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (Griffie) Registratienummer: DJ-1144959

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  1.    Besluiten verweer te voeren in de rechtszaak, waarvoor de dagvaarding is uitgebracht.

  2.    De ‘Vereniging AfvalSamenwerking Limburg’ (ASL) te machtigen conform bijgevoegde machtiging om de belangen van de gemeente te behartigen in het geschil met Veolia.

  3.    Voor zover nodig aanvullend de burgemeester opdracht te laten verlenen aan ‘Hekkelmans Advocaten en Notarissen’ te Nijmegen om de gemeente en de burgemeester in rechte te vertegenwoordigen.


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OG/R&E) Registratienummer: DJ-1145659

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  1.    1.Kennis te nemen van het initiatiefvoorstel van de commissie S&I-M&B met betrekking tot het eindrapport van de rekenkamer over onderzoek "Toegang en Tevredenheid Jeugdhulp in de gemeenten Leudal, Nederweert en Weert”.

  2.    2.Eventuele wensen en bedenkingen t.a.v. dit initiatiefvoorstel aan raad uit te brengen.


  BESLUIT: Akkoord met advies. Wensen en bedenkingen: De bestuurlijke reactie op het rapport nogmaals toevoegen. Daaraan toevoegen dat er geen financiële gevolgen zijn van de conclusies en aanbevelingen en dat conform de huidige werkwijze periodiek gerapporteerd wordt.

  (Griffie) Registratienummer: DJ-1146374

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: 1. Kennis te nemen van de resultaten van een verkennend onderzoek/ontvankelijkheidstoets met betrekking tot een mogelijke integriteitsschending aangaande de huur van een gemeentelijke woning.

  2. Op basis van de uitkomst van het verkennend onderzoek/de ontvankelijkheidstoets en het advies van AKD géén verder onderzoek in te stellen.

  3. Akkoord te gaan met de beantwoording van de persvragen van L1 conform bijgevoegde concept-antwoorden.

  BESLUIT: Akkoord met advies

  (CS Registratienummer: DJ-1146581

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: Kennis te nemen  van de bevindingen omtrent kasbetalingen uit de COA-gelden

  BESLUIT: akkoord met advies

  (CS)  Registratienummer DJ-1147256

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...