Raadscommissie Ruimte 13 september 2017 19:30:00

Afbeelding vergroten laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 •  
  laden...
 •  
  Voorzitter: P.J.R.L. Verheggen (voorzitter, Weert Lokaal)
  Commissiegriffier: M.H.R.M. Wolfs-Corten (griffier)

  Aanwezig de leden:
  I.F.A.J. Beenders-van Dooren (DUS Weert), N.W. van den Bent (SP), W.P.J. van Eijk (VVD), T.J.J. van Gemert (VVD), J.W.J. Goubet (SP), H.J.P. Heesakkers (Weert Lokaal), J. Heesakkers (CDA), F. Kadra (PvdA), L.C.G. Kusters (Weert Lokaal), P.A.M. Küsters (Weert Lokaal), T. Nijs (D66), P.J.H. Sijben (CDA), P.J.R.L. Verheggen (Weert Lokaal), F.B.C. Werps (D66), S.A.M. Winters (Weert Lokaal), M. Zaâboul (PvdA) en R.L.A.T. Zincken (Juist495).

  Afgemeld de leden: M.E.H. Geboers (SP), M.A. Engelen-Wijen (Weert Lokaal), J.M. Cardinaal (VVD) en H.L. Stribos (CDA)

  Aanwezig de portefeuillehouders:
  A.F. van Eersel (VVD) en M. van den Heuvel (Weert Lokaal)

  Ambtelijke ondersteuning: M. Arts, H. Wang, A. Koppen, S. Eurlings
  laden...
 •  
  laden...
 • 1.

  Opening.

  Advies uitbrengen aan de raad
  De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
  Er is bericht van verhindering ontvangen van mw. Geboers (SP), mw. Engelen-Wijen (Weert Lokaal), dhr. Cardinaal (VVD) en dhr. Stribos (CDA).
  laden...
 • 2.
  Er zijn geen verzoeken om spreekrecht ontvangen.
  laden...
 • 3.
  Er wordt besloten om bij een deel van agendapunt 18 (overeenkomst verkoop bedrijfskavel Kampershoek en aankoop houthandel Biest) de deuren te sluiten en het financiële deel van dit onderwerp in beslotenheid te behandelen. De agendapunten 18 en 19 worden omgedraaid.
  De agenda wordt voor het overige ongewijzigd vastgesteld.
  laden...
 • 4.
  De advieslijst wordt ongewijzigd vastgesteld.
  laden...
 • 5.
  De vraag van het CDA naar de stand van zaken inzake:
  - 2773 (veilige fietsverbinding)
  - 3632 (Ringbanenvisie)
  - 4168 (verzoek om monumentenbescherming mouttoren)
  - 2684 (actualisatie en uitvoeringsprogramma bomenbeleidsplan)
  - 2686 (gemeentelijk rioleringsplan, meer in het bijzonder aanpak wateroverlast)
  wordt door de wethouders Van Eersel en Van den Heuvel ter vergadering beantwoord.
  laden...
 • 6.
  De vragen die de fractie DUS Weert vooraf schriftelijk heeft ingediend zijn schriftelijk beantwoord.

  Wethouder Van den Heuvel doet de volgende toezeggingen:
  - Bezien wordt of er te weinig fietsenrekken zijn bij de bushalte aan de Julianastraat in Stramproy. (SP)
  - Er wordt contact opgenomen met Arriva met de vraag of er grotere abri moet worden neergezet bij de bushalte aan de Julianastraat in Stramproy. (SP)
  - Bekeken wordt of de brievenbus bij het station op een verkeerstechnisch minder onhandige plek kan worden neergezet. (Juist495)

  Wethouder Van Eersel beantwoordt ter vergadering de volgende vragen:
  - TILS-1341: wat is de bedoeling van het ontwikkelkader Weert-West ? (DUS Weert)
  - Zijn er al bedrijven geweigerd die zich wilden vestigen in Cwartier, maar niet aan de voorwaarden voldeden? (DUS Weert)
  - Kan er op het grasveld naast de milieustraat een zonnepaneelweide worden gerealiseerd? (SP)
  - Is de gemeente of de provincie bevoegd gezag voor handhaving bij de Wildenberg? (CDA)
  - Op Hushoven staat langs de A2 al geruime tijd een bord “Weert groenste regio van de wereld”. Daarnaast staat sinds kort een bord van saunaclub Lemiers. Zijn er voor beide borden vergunningen verleend? (CDA)
  - Wat is de positie van Weert in de in Provinciale Staten n.a.v. de Ringweg-West in Nederweert verbrede discussie over de wegenstructuur in Limburg-West? (CDA)
  - Waarom kreeg de raad in de raadsinformatiebrief over China alleen medegedeeld dat het college hiermee verder gaat en werd de raad niet in de gelegenheid gesteld hier voorwaarden aan te verbinden? (CDA)
  - Uitspraak rechter in geschil gemeente-Lindeboom Poort van Limburg: wat is het verschil tussen de claim van de gemeente en het bedrag dat de gemeente ontvangt? (CDA)
  - Wanneer komt het voorstel voor afboeking van de Poort van Limburg en het verdere vervolg in de raad aan de orde? (CDA)

  Wethouder Van den Heuvel beantwoordt ter vergadering de volgende vragen:
  - Wordt de mogelijkheid om 4 moeraseiken te kappen in de tuin aan de Bongerd 4 gecreëerd vanwege overlast voor omwonenden door vallende bladeren en eikels? (DUS Weert)
  - Kunnen er bij het station aan de zijde van de St. Maartenslaan fietsenrekken worden bijgeplaatst? (D66)

  Wethouder Van Eersel doet de volgende toezegging:
  - Kredieten Poort van Limburg: raad overzicht beschikbaar stellen van uitgaven per aanvullend door de raad beschikbaar gesteld krediet. (CDA).
  laden...
 •  
  laden...
 • 7.
  VOORSTEL
  Vaststellen van het gladheidbestrijdingsplan 2017 - 2021.
  TOEZEGGINGEN
  Geen.
  ADVIES COMMISSIE
  De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.
  laden...
 • 8.
  VOORSTEL
  Beschikbaar stellen van een krediet van € 270.000,-- voor de herinrichting en vergroening van de Beekstraat tussen de verlengde Beekstraat en de Markt.
  TOEZEGGINGEN
  Geen.
  ADVIES COMMISSIE
  De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.
  laden...
 • 9.
  VOORSTEL
  1. Met de bouw van een ruimte-voor-ruimte woning aan de Wilhelminastraat
  Stramproy tussen de panden met huisnummers 17 en 19 in te stemmen.
  2. Het bestemmingsplan ‘Wilhelminastraat 17A Stramproy’ ongewijzigd vast te
  stellen.
  3. Het bestemmingsplan ‘Wilhelminastraat 17A Stramproy’ aan te merken als
  authentiek digitaal ruimtelijk plan.
  4. Voor het bestemmingsplan ‘Wilhelminastraat 17A Stramproy’ geen exploitatieplan vast te stellen.
  TOEZEGGINGEN
  Geen.
  ADVIES COMMISSIE
  De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.
  laden...
 • 10.
  VOORSTEL
  1. Met de herverkaveling van de mogelijkheid voor de bouw van twee woningen aan de Tuurkesweg in te stemmen.
  2. Het bestemmingsplan ‘Tuurkesweg 7b en 9’ gewijzigd vast te stellen.
  3. Het bestemmingsplan ‘Tuurkesweg 7b en 9’ aan te merken als authentiek digitaal ruimtelijk plan.
  4. Voor het bestemmingsplan ‘Tuurkesweg 7b en 9’ geen exploitatieplan vast te
  stellen.
  5. Gedeputeerde Staten te verzoeken om zo spoedig mogelijk te berichten of eerder dan de voorgeschreven termijn van 6 weken tot bekendmaking van het vastgestelde plan mag worden over gegaan.
  TOEZEGGINGEN
  Geen.
  ADVIES COMMISSIE
  De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.
  laden...
 • 11.
  VOORSTEL
  1. Met de herbestemming van twee dienstwoningen aan de Diesterbaan 27 en 29 in twee burgerwoningen in te stemmen.
  2. Het bestemmingsplan ‘Diesterbaan 27 en 29’ ongewijzigd vast te stellen.
  3. Het bestemmingsplan ‘Diesterbaan 27 en 29’ aan te merken als authentiek digitaal ruimtelijk plan.
  4. Voor het bestemmingsplan ‘Diesterbaan 27 en 29’ geen exploitatieplan vast te
  stellen.
  TOEZEGGINGEN
  Geen.
  ADVIES COMMISSIE
  De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.
  laden...
 • 12.
  VOORSTEL
  1. Met de wijziging van de bestemming ‘Bedrijf’ naar ‘Wonen’ ter plaatse van de
  St. Rumoldusstraat 1 in te stemmen ten behoeve van de realisering van een
  woongebouw met 15 appartementen.
  2. Kennis te nemen van de ingediende zienswijzen ten aanzien van het ontwerpplan.
  3. Het bestemmingsplan ‘St. Rumoldusstraat 1’ gewijzigd vast te stellen.
  4. Het bestemmingsplan ‘St. Rumoldusstraat 1’ als authentiek digitaal ruimtelijk plan aan te merken.
  5. Voor het bestemmingsplan ‘St. Rumoldusstraat 1’ geen exploitatieplan vast te
  stellen.
  6. Gedeputeerde Staten te verzoeken om zo spoedig mogelijk te berichten of eerder dan de voorgeschreven termijn van 6 weken tot bekendmaking van het
  vastgestelde plan mag worden over gegaan.
  TOEZEGGINGEN
  Planschadeovereenkomst aan de raad beschikbaar stellen.
  ADVIES COMMISSIE
  De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.
  laden...
 • 13.
  VOORSTEL
  Ten aanzien van de koopovereenkomst Boeketweg 26 wensen en/of bedenkingen kenbaar te maken.
  TOEZEGGINGEN
  Geen.
  ADVIES COMMISSIE
  De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.
  laden...
 • 14.
  VOORSTEL
  1. De externe rente ten behoeve van het exploitatieplan Kampershoek-Noord 2010 1e herziening vast te stellen op een rentepercentage van 3,25% per jaar.
  2. Het bestemmingsplan ‘Kampershoek-Noord 2010, 2e partiële herziening’ gewijzigd vast te stellen.
  3. Het bestemmingsplan ‘Kampershoek-Noord 2010, 2e partiële herziening’ als
  authentiek digitaal ruimtelijk plan aan te merken.
  4. Het exploitatieplan ‘Kampershoek-Noord 2010, 1e herziening’ gewijzigd vast te
  stellen.
  5. Het exploitatieplan ‘Kampershoek-Noord 2010, 1e herziening’ aan te merken als authentiek digitaal ruimtelijk plan.
  6. Gedeputeerde Staten te verzoeken om zo spoedig mogelijk te berichten of eerder dan de voorgeschreven termijn van 6 weken tot bekendmaking van het vastgestelde plan mag worden over gegaan.
  TOEZEGGINGEN
  Geen.
  ADVIES COMMISSIE
  De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.
  laden...
 • 15.
  VOORSTEL
  1. Kennis te nemen van bijgevoegde inkomende brief, inhoudende het verzoek
  medewerking te verlenen aan de bestemmingsplanherziening en toepassing van de coördinatieregeling.
  2. Raad voor te stellen de gemeentelijke coördinatieregeling toe te passen op de vestiging van een distributiecentrum op bedrijventerrein Kampershoek 2.0.
  TOEZEGGINGEN
  Geen.
  ADVIES COMMISSIE
  De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.
  laden...
 • 16.
  VOORSTEL
  De ‘Tweede partiële herziening Structuurvisie Weert 2025’ vast te stellen.
  TOEZEGGINGEN
  Geen.
  ADVIES COMMISSIE
  De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.
  laden...
 • 17.
  VOORSTEL
  1. In te stemmen met de financieringsstructuur van Stichting Kempen BIZ;
  2. In te stemmen met de "Verordening op de heffing en de invordering van een BIZ-bijdrage en op de subsidie voor de BIZ bedrijventerrein de Kempen Weert 2018-2022".
  TOEZEGGINGEN
  Raad vóór de raadsvergadering schriftelijk informeren over:
  - Waar bestaan de perceptiekosten uit?
  - Kunnen de perceptiekosten worden vervangen door een gemeentelijke stimuleringssubsidie voor de inningskosten?
  ADVIES COMMISSIE
  De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.
  laden...
 • 18.
  VOORSTEL
  1. Geen zienswijzen en of bedenkingen kenbaar maken ten aanzien van de
  overeenkomst tot verkoop van een bedrijfskavel in Kampershoek en aankoop van
  de locatie van de houthandel aan de Biest 1-3 alsmede de side letter.
  2. Een krediet van € 2.125.000,- ter uitvoering van deze overeenkomst beschikbaar te stellen.
  3. Met het instellen van de bestemmingsreserve Biest van € 817.742,- ter dekking van de toekomstige ontwikkelingen aan de Biest in te stemmen.
  4. Geheimhouding op te leggen ten aanzien van de bijlagen op grond van artikel 25 lid 2 Gemeentewet juncto artikel 10 lid 1 sub c artikel 10 lid 2 sub b en g Wet
  openbaarheid van bestuur.
  Een deel van de behandeling van dit voorstel vond met gesloten deuren plaats.
  TOEZEGGINGEN
  Met de familie Scheijmans overleggen welke informatie openbaar aan de raad beschikbaar kan worden gesteld.
  ADVIES COMMISSIE
  De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.
  laden...
 • 19.
  VOORSTEL
  Het College van Burgemeester en Wethouders toestemming te geven tot het aangaan van de Gemeenschappelijke Regeling Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord (GR RUD LN).
  TOEZEGGINGEN
  Geen.
  ADVIES COMMISSIE
  De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.
  laden...
 • 20.
  De voorzitter sluit om 23.25 uur de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.
  laden...
 •  
  Aldus vastgesteld in de commissievergadering Ruimte van 11 oktober 2017,

  De commissiegriffier, De commissievoorzitter,


  M.H.R.M. Wolfs-Corten P.J.R.L. Verheggen
  laden...

Downloaden audiofragment(en)