College van B&W 01 december 2020 10:00:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  BESLUIT: Akkoord.

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  1.    Akkoord te gaan met ondertekening van de overeenkomst iBurgerzaken.

  2.    De concerndirecteur mandaat te verlenen voor ondertekening namens de burgemeester.

  3.    Op grond van artikel 55 lid 1 van de Gemeentewet juncto artikel 10 lid 2, sub b, f en g van de Wet openbaarheid van bestuur geheimhouding op te leggen op de bijgevoegde overeenkomst met PinkRoccade Local Government die tot stand komt door ondertekening van deze overeenkomst, welke geheimhouding geldt voor de duur van de contractperiode inclusief verlengingen.


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (INF) Registratienummer: DJ-1007564

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  Voor 2021 een subsidie te verlenen van maximaal          € 39.163,- aan Stichting Streekomroep Weert conform bijgevoegde conceptbeschikking.


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: DJ-1133640

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  De raad te informeren over de voortgang van de uitvoering van het Plan van Aanpak Personen met Verward Gedrag, conform bijgevoegde concept raadsinformatiebrief.


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: DJ-1157798

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  Voor 2021 een subsidie te verlenen aan Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden-Limburg van maximaal € 23.908,- ten behoeve van de activiteit ‘Open Inloop De Hoeëskamer', conform bijgevoegde conceptbeschikking.


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: DJ-1171647

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  1.    Kennis te nemen van de voortgangsrapportages.

  2.    Kennis te nemen van het totale projectenoverzicht.

  3.    De gewijzigde projectenclassificatie vast te stellen.

  4.    In te stemmen met het informeren van de gemeenteraad over de voortgangsrapportages van de strategische projecten en het totale projectenoverzicht (inclusief projectenclassificatie).


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (PRO) Registratienummer: DJ-1176376

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  De startnotitie Veranderopgave Inburgering vast te stellen;De raad hierover middels bijgevoegde raadsinformatiebrief te informeren.


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: DJ-1180845

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  1.    In te stemmen met de concept Bestuursopdracht Landschap en Ruimtegebruik fase 1.

  2.    De urgentie van fase 2 (het opstellen van een Handvat om kwaliteiten af te wegen) benadrukken.


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (R&E) Registratienummer: DJ-1185155

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  1.    Het Afsprakenkader 2021 betreffende de flexibele maatschappelijke opvang vast te stellen;

  2.    De gemeente Venlo te verzoeken om de kosten voor de flexibele maatschappelijke opvang 2021, in totaal € 604.966,- beschikbaar te stellen, vanuit de Rijksmiddelen die zij als centrumgemeente voor deze taak ontvangen door middel van bijgevoegde conceptbrief;

  3.    Subsidie te verlenen aan het Zelfregiecentrum Weert voor de flexibele maatschappelijke opvang 2021 van maximaal € 373.839,- conform bijgevoegde conceptbeschikking;

  4.    Subsidie te verlenen aan het Zelfregiecentrum Weert voor 2021 van maximaal € 200.000,- voor activerende inloop en innovatieve dagbesteding, conform bijgevoegde conceptbeschikking;

  5.    De gemeenteraad te informeren via plaatsing op de TILS-lijst.


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: DJ-1192643

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  1.    het bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond te verklaren;

  2.    de verleende omgevingsvergunning voor het wijzigen van een veehouderij op het perceel aan de Tobbersdijk 66, in stand te laten.


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (VTH) Registratienummer: DJ-1196904

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  1.    In te stemmen met het inrichtingsplan van Laarveld fase 3.

  2.    In te stemmen met het afwijken van het inkoop- en aanbestedingsbeleid en het werk voor het bouwrijp maken van Laarveld fase 3 meervoudig onderhands aan te besteden.


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (PRO) Registratienummer: DJ-1197333

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  1.    Met het verwijderen van de aanduiding 'intensieve veehouderij' in het bestemmingsplan op de locatie Rietbroek 4 en het realiseren van een zonneweide in principe en onder voorwaarden in te stemmen met toepassing van een herziening van het bestemmingsplan (artikel 3.1 Wro).

  2.    De principemedewerking te verlenen tot uiterlijk 1 juni 2021.

   

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (R&E) Registratienummer: DJ-1197570

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  De PFAS-bodemkwaliteitskaart Regio Limburg Noord vast te stellen.


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (R&E) Registratienummer: DJ-1198802

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  1.    Kennis te nemen van de door de VNG en Rijk opgestelde richtinggevende notitie “Uitwerking meerkosten Jeugdwet en Wmo – VNG en Rijk, versie 22 juni 2020” (bijlage 1);

  2.    Voor de periode 1 maart 2020 tot en met 31 december 2020 geen formeel Protocol / Regeling meerkosten Jeugdwet / Wmo coronacrisis, vast te stellen;

  3.    In plaats daarvan voor de periode 1 maart 2020 tot en met 31 december 2020 bijgaande beleidslijn vast te stellen met afspraken ten behoeve van een eenduidige en praktische indiening en afhandeling van eventuele verzoeken van gecontracteerde zorgaanbieders tot vergoeding van noodzakelijk en aantoonbaar gemaakte meerkosten ten gevolge van de coronacrisis tot maximaal het bedrag dat de gemeente van het Rijk ontvangt als compensatie (bijlage 2);

  4.    Voor het indienen van verzoeken voor vergoeding meerkosten de in de beleidslijn opgenomen elektronische weg via de contractmanagers MLW open te stellen, gelet op het bepaalde in artikel 2:15 van de Algemene wet bestuursrecht;

  5.    De gecontracteerde zorgaanbieders over deze besluiten te informeren via Negometrix middels bijgaande conceptbrief onder toevoeging van de vastgestelde beleidslijn (bijlage 3).


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: DJ-1201113

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  In principe medewerking te verlenen aan de realisering van 6 woningen aan de Pinksterbloemstraat met toepassing van een herziening van het bestemmingsplan (artikel 3.1 Wro) tot 23 juli 2021.


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (R&E) Registratienummer: DJ-1202203

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  Akkoord te gaan met de concept raadsinformatiebrief.


  BESLUIT: Akkoord met advies. Voorstel en brief aanpassen in overleg met de portefeuillehouder.

  (INF) Registratienummer: DJ-1204995

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  Akkoord te gaan met besteding van COA gelden 2020 voor de inhuur bij publiekszaken en de inhuur ten behoeve van integratie.


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (DT) Registratienummer: DJ-1205359

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  1.    Aan het convenant Beschermd wonen en Opvang NML 2020-2021 en de daarbij behorende verwerkersovereenkomst Uitvoering Convenant Beschermd wonen en Opvang NML 2020-2021 bijgevoegd addendum toe te voegen (bijlage 1);

  2.    Mandaat te verlenen aan het college van burgemeester en wethouders van Venlo om toezichthouder(s) aan te wijzen, ten aanzien van het uitoefenen van toezichthoudende bevoegdheden (als bedoeld in titel 5.2 Awb) in het kader van de Wmo 2015, conform bijgevoegd concept-besluit (bijlage 2).


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: DJ-1205532

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  Voor het jaar 2021 subsidie te verlenen aan Stichting RICK ten behoeve van Beiaardcomité St. Martinus Weert en deze direct vast te stellen op een bedrag van € 6.000,- volgens bijgevoegde conceptbeschikking.


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: DJ-1206653

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  In te stemmen met:

  1.    Het in de markt zetten van de uitvraag voor het selecteren van een samenwerkings-partner voor ontwerp en ontwikkeling van een iconisch woongebouw op de Stadsbrug-locatie.

  2.    Het informeren van de raad over de onder 1 genoemde uitvraag door middel van de bijgevoegde raadsinformatiebrief.


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (PRO) Registratienummer: DJ-1207871

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  In te stemmen met concept antwoordbrief.


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (R&E) Registratienummer: DJ-1209000

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  1.    Kennis te nemen van het initiatiefvoorstel van het Fractievoorzittersoverleg over de verantwoording van de besteding van de fractiebudgetten 2019.

  2.    Uw eventuele wensen en bedenkingen t.a.v. dit initiatiefvoorstel aan raad uit te brengen.


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (Grifffie) Registratienummer: DJ-1213071

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  De raad voorstellen de Algemene Plaatselijke Verordening aan te passen door een verbod tot carbidschieten op te nemen.


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (VTH) Registratienummer: DJ-1214713

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  Akkoord te gaan met de Raadsinformatiebrief inzake toekenning subsidies Rijk en Provincie voor uitbreiding fietsparkeerplaatsen nabij station Weert.


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OG) Registratienummer: DJ-1219457

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...