College van B&W 14 juli 2020 10:00:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Burgemeester C,C, Leppink-Schuitema
  Wethouder G.J.W. Gabriëls
  Wethouder M.J. van den Heuvel
  Wethouder T.E.C. Geelen
  Wethouder W.P.J. van Eijk
  Wethouder P.P.H. Sterk
  Gemeentesecretaris M.J.M. Meertens

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  BESLUIT: Akkoord.

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: 

  1.    Subsidie 2019 vast te stellen op nihil.

  2.    Subsidie 2020 te verlenen van € 6.936 voor maximaal 3 begeleidingstrajecten.

  3.    Subsidie 2021 te verlenen van € 6.936 voor maximaal 3 begeleidingstrajecten, onder voorbehoud van goedkeuring van de gemeentebegroting door de raad.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: DJ-930414

   

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  1.    In te stemmen met het opleggen van een last onder dwangsom aan de horeca- inrichting John en Anne V.O.F. (de SooS) aan de Markt 9 te Weert.

  2.    Geen begunstigingstermijn te stellen.


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (VTH) Registratienummer: DJ-968677

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  1.    De subsidie Buurtgezinnen voor 2019 definitief vast te stellen op € 10.537,50. 

  2.    Voor 2021 maximaal € 38.600 subsidie te verlenen aan de stichting Buurtgezinnen.

   

  BESLUIT: Akkoord met voorstel 1. Voorstel 2 is aangehouden.

  (OCSW) Registratienummer: DJ-1023027

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  1.    Kennis te nemen van het jaarverslag 2019 en de jaarrekening 2019 van Stichting Punt Welzijn.

  2.    De subsidie 2019 definitief vast te stellen op € 2.115.211,25 conform bijgevoegde conceptbeschikking.


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: DJ-1052592

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  1.    In te stemmen met het businessplan routebureau Noord- en Midden-Limburg 2021-2024.

  2.    Het routebureau opdracht te verlenen om de taken voor de periode 2021-2024 zoals genoemd in het businessplan uit te voeren.

  3.    Voor de continuïteit in dienstverlening een bedrag van € 0,41 per inwoner (aan index CPI) beschikbaar te stellen en de verhoging van € 0,03 per inwoner op te nemen binnen de bestaande financiële middelen.

  4.    Kennis te nemen van het jaarverslag en jaarrekening 2019.


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (R&E) Registratienummer: DJ-1054953

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  1.    Aanbieders een schriftelijk voorstel voor te leggen om de uitvoeringsovereenkomsten 2020 voor Gespecialiseerde Jeugdhulp, Crisishulp Jeugd en Wmo begeleiding voor de duur van één (1) jaar, dus voor het jaar 2021, te verlengen overeenkomstig de optie tot verlenging uit de uitvoeringsovereenkomsten (Bijlage 1), middels het aangaan van bijgaande addenda;

  2.    De indexering voor het contractjaar 2021 vast te stellen op 3,8% voor de ambulante producten/profielen en op 3,3% voor de verblijfsproducten; 

  3.    De voor het contractjaar 2021 geldende tarieven vast te stellen op de per aanbieder overeengekomen tarieven voor het contractjaar 2020 vermeerderd met indexering conform beslispunt 2;

  4.    Het addendum Gespecialiseerde Jeugdhulp Midden-Limburg West 2021 vast te stellen, om de UOV te verlengen en een aantal artikelen uit de UOV en Bijlage 1 van de Uitvoeringsovereenkomst aan te passen/toe te voegen (Bijlage 2);

  5.    Het addendum Wmo begeleiding Midden-Limburg West 2021 vast te stellen, om de UOV te verlengen en een aantal artikelen uit de UOV Bijlage 1 van de Uitvoeringsovereenkomst aan te passen/toe te voegen (Bijlage 3);

  6.    Het addendum Crisishulp Jeugd 2021 vast te stellen, om de UOV te verlengen en een aantal artikelen uit de UOV en Bijlage 1 van de Uitvoeringsovereenkomst aan te passen/toe te voegen (Bijlage 4);

  7.    De tarievenlijst Jeugdhulp Midden-Limburg West 2021 vast te stellen (Bijlage 5);

  8.    De tarievenlijst Wmo-begeleiding Midden-Limburg West 2021 vast te stellen (Bijlage 6);

  9.    De uitvoeringsovereenkomsten, inclusief productenboeken, addenda en tarievenlijsten vrij te geven voor publicatie in Negometrix ten behoeve van inschrijving door nieuwe (nog niet gecontracteerde) aanbieders;

   

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: DJ-1060021

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  Kennis te nemen van het klanttevredenheidsonderzoek bij cliënten van de afdeling Werk, Inkomen en Zorgverlening (WIZ) door het (voormalig) Cliënten Platform Minima Weert (CPM).


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (WIZ) Registratienummer: DJ-1061860

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  In te stemmen met bijgevoegde video over de voortgang van de procesaanpak 'Samen aan de slag!'.


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: DJ-1065833

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  1.    Kennis te nemen van het proces verbaal van aanbesteding van de overeenkomst voor het inspecteren en onderhouden van de speelvoorzieningen.

  2.    In te stemmen met de definitieve gunning van het werk aan de firma Spereco BV.

  3.    De concerndirecteur te mandateren de overeenkomst te ondertekenen.

  4.    De concerndirecteur te mandateren om personen aan te wijzen die bevoegd zijn om binnen de overeenkomst opdrachten te verstrekken.


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OG) Registratienummer: DJ-1068764

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  In te stemmen met bijgevoegde antwoordbrief.


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (PRO) Registratienummer: DJ-1075066

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  1.    Met de herontwikkeling van de Raam ter hoogte van de Bocholterweg in het Wijffelterbroek in principe in te stemmen met een herziening van het bestemmingsplan.

  2.    In afwachting van een ontvankelijk ontwerpbestemmingsplan de principetoestemming te laten gelden tot 1 januari 2021.


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (R&E) Registratienummer: DJ-1075459

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  1.    Subsidie te verlenen van maximaal € 5.762,- aan het Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg voor de uitvoering van de pilot inzet gespecialiseerd maatschappelijk werk bij revalidatie, zoals beschreven in bijgevoegde aanvraag (bijlage 1), conform bijgevoegde conceptbeschikking (bijlage 2);

  2.    Deze subsidie te verrekenen met de middelen die vanuit de regeling externe projectmiddelen voor de gemeente Weert beschikbaar zijn bij het Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg.

   

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: DJ-1075850

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  Kennis te nemen van de Jaarverantwoording 2019 en Jaarplan 2020 Stichting Parkmanagement.

   

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (R&E) Registratienummer: DJ-1077305

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  1.    Met het hernieuwd ontwerp bestemmingsplan "Geuzendijk 17" en het ontwerp raadsbesluit in te stemmen.

  2.    Met het hernieuwd opstarten van de inspraakprocedure door het ter inzage leggen van het ontwerp bestemmingsplan in te stemmen.


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (R&E) Registratienummer: DJ-1078414

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  1.    Met het ontwerp bestemmingsplan "Heugterbroekdijk 47" en het ontwerp raadsbesluit in te stemmen.

  2.    Met de planschadeovereenkomst in te stemmen.

  3.    Met het opstarten van de inspraakprocedure door het ter inzage leggen van het ontwerp bestemmingsplan in te stemmen.


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (R&E) Registratienummer: DJ-1078421

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  1.    Een subsidie van € 329.758,29 te verlenen aan Stichting Punt Welzijn voor uitvoering van de combinatiefuncties. 

  2.    Een subsidie van € 20.000,- te verlenen aan Stichting Regionaal Instituut Cultuur- en Kunsteducatie (RICK) voor uitvoering van de combinatiefuncties.

  3.    Een subsidie van € 20.000,- te verlenen aan Stichting Bibliocenter voor uitvoering van de combinatiefuncties. 

  4.    Een subsidie van € 9.375,- te verlenen aan Stichting Basketbal Promotie Limburg voor uitvoering van de combinatiefuncties.


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: DJ-1080126

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  1. In te stemmen met het opleggen van een last onder dwangsom aan de overtreder. 

  2. De begunstigingstermijn te stellen vanaf de bekendmaking van het dwangsombesluit tot woensdag 26 augustus, 14:00 uur.


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (VTH) Registratienummer: DJ-1080156

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  Met bijgaande reactie in te stemmen.


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (R&E) Registratienummer: DJ-1080357

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  1.    Met het opstellen van een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte in het kader van de Crisis- en herstelwet (Chw) in principe in te stemmen ten behoeve van het realiseren van de Stadsboerderij Hushoven aan de Koenderstraat 9.

  2.    Met de procedure in het kader van de Chw in te stemmen en het ministerie van Binnenlandse Zaken hiervoor toestemming vragen.

  3.    In afwachting van een ontvankelijk ontwerpbestemmingsplan de principetoestemming

  te laten gelden tot 1 maart 2021.


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (R&E) Registratienummer: DJ-1080657

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  1.    Met het realiseren van een zonnepanelenveld aan de Heltenbosdijk 2a in principe en onder voorwaarden in te stemmen met toepassing van een omgevingsvergunning (uitgebreid).

  2.    De principemedewerking te verlenen tot uiterlijk 1 maart 2021.


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (R&E) Registratienummer: DJ-1080859

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  In te stemmen met het afgeven van een gedoogverklaring ten behoeve van schietbaan De Wildenberg B.V. voor de locatie gelegen aan Op Kernies 3.


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (VTH) Registratienummer: DJ-1081296

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:De concept handleiding bijzondere wetten ter inzage te leggen voor zienswijzen voor een periode van 8 weken.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (VTH) Registratienummer: DJ-1081364

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  De ingediende handhavingsverzoeken af te wijzen.


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (VTH) Registratienummer: DJ-1081395

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  In te stemmen met en verzenden van bijgevoegd Wob-besluit.


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (VTH) Registratienummer: DJ-1082148

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  1.    In te stemmen met de offerte van SchuldenlabNL d.d. 26 juni 2020.

  2.    In te stemmen met de offerte van Geldfit d.d. 4 juni 2020.

  3.    Het afdelingshoofd WIZ te mandateren de opdrachtbevestiging aan SchuldenlabNL en de overeenkomst met Geldfit te ondertekenen.

  4.    De pilotfase van Geldfit ad € 14.379,- te bekostigen uit de resterende beschikbare middelen ad € 65.000,- voor brede inzet binnen het sociaal domein.

  5.    Het resterend budget voor brede inzet binnen het sociaal domein ad € 50.621,- in de tussenrapportage 2020 op te nemen en toe te voegen aan de algemene reserve ten behoeve van het ‘Werkbudget SchuldenlabWeert' voor de jaren 2021 en 2022.


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: DJ-1082395

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  1.    Kennis te nemen van het Koopstromenonderzoek Limburg (KSOL) 2019.

  2.    In te stemmen met bijgaande concept raadsinformatiebrief.


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (R&E) Registratienummer: DJ-1083444

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  In te stemmen met het verzoek van Stichting Bospop om éénmalig voor 2O21 de festivaldagen uit te breiden naar 5 dagen.


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (VTH) Registratienummer: DJ-1083494

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  Voorstel om:

  1.    Kennis te nemen van de brief met bijlage van het Ministerie van BZK over het compensatiepakket Coronacrisis voor medeoverheden.

  2.    Kennis te nemen van de financiële vertaling van het compensatiepakket Coronacrisis.

  3.    Akkoord te gaan met het neutraal verwerken van de te ontvangen bijdragen uit het compensatiepakket via de Tussenrapportage 2020.


  BESLUIT: Akkoord met advies. Voorstel 4 toevoegen: De raad informeren via de TILS-lijst.

  ( ) Registratienummer: DJ-

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  1.    de aanvraag om omgevingsvergunning te weigeren.

  2.    het handhavingsverzoek toe te wijzen.

  3.    de eigenaar en de gebruiker een last onder dwangsom op te leggen.


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (VTH) Registratienummer: DJ-1084531

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  Met bijgaande antwoordbrief in te stemmen.


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (R&E) Registratienummer: DJ-1084882

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  1.    In te stemmen met de deelname aan het Interreg V project Treemania.

  2.    Wethouder van den Heuvel te mandateren voor ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst.


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (R&E) Registratienummer: DJ-1085118

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  ( ) Registratienummer: DJ-

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  1.    Kennis te nemen van de brief van de Stichting HQ Weert van 2 juli 2020;

  2.    Te besluiten om geen gebruik te maken van het voorkeursrecht;

  3.    De Stichting HQ Weert te informeren door middel van bijgevoegde concept antwoordbrief.


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (R&E) Registratienummer: DJ-1085887

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  1.    Akkoord te gaan met een onderhandse uitvraag om in te schrijven op het invullen van het beheer en de exploitatie van het zalencentrum Poort van Limburg.

  2.    Akkoord te gaan met de inhoud van de factsheet betreffende het zalencentrum Poort van Limburg en het meesturen van deze gegevens met de uitvraag.

  3.    Akkoord te gaan met de concept Raadsinformatie Brief.


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (R&E) Registratienummer: DJ-1085923

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  1.    Buurthuizen en maatschappelijke voorzieningen in multifunctionele accommodaties voor de periode 13 maart 2020 tot en met 30 juni 2020 schadeloos te stellen voor wat betreft de vaste huisvestingskosten.

  2.    Voor binnensport de huur voor gereserveerd gebruik van binnensportaccommodaties vanaf 13 maart 2020 tot aan de heropstart per 6 juli 2020 volledig kwijt te schelden en bij heropstart de werkelijke gebruiksuren tegen normale tarieven als huur in rekening te brengen.

  3.    Geen huur in rekening te brengen voor het gebruik van buitensportaccommodaties door de binnensport gebruikers in de periode 4 mei 2020 t/m 23 augustus 2020.

  4.    Voor de buitensport verenigingen kwijtschelding van 1/3 van de jaarhuur toe te kennen.

  5.    De huurcomponenten voor de buitensport die betrekking hebben op investeringen wel volledig in rekening te brengen.


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (R&E) Registratienummer: DJ-1087091

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  1.    Kennis te nemen van bijgaande notities over de doorstart van SML.

  2.    In te stemmen met bijgaand concept reactieformulier.


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (R&E) Registratienummer: DJ-1090494

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  In te stemmen met bijgaand concept verzoek tot vaststelling van de provinciale subsidie GOML/MIP-5 aan Keyport 2020.


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (R&E) Registratienummer: DJ-1090650

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  Met de bijgevoegde concept raadsinformatiebrief in te stemmen.


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (R&E) Registratienummer: DJ-1092371

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • M.J.M. Meertens C.C. Leppink-Schuitema

  vergroten verkleinen laden...