Commissie Ruimtelijke Kwaliteit

Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (voorheen Monumenten – welstandscommissie)

Tot en met 2016 bracht de Welstandscommissie welstandsadviezen uit aan het college van burgemeester en wethouders over de aan haar voorgelegde bouwplannen in de bouwvergunningsprocedure. Met het van kracht worden van de Welstandnota Weert 2017 per 1 januari 2017 werd Weert welstandsvrij met uitzondering van o.a. beschermde stads- en dorpsgezichten en monumenten.

 Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet inwerking. Gelijktijdig komt dan de huidige Monumenten-welstandscommissie en de Collegeadviescommissie Cultuurhistorie van rechtswege te vervallen. Deze worden in hun taken vervangen door de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. De Raad heeft tijdens haar vergadering op 16 november 2022 de ‘Verordening op de gemeentelijke adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Weert 2022’ vastgesteld. Tijdens de vergadering van 21 november 2023 zijn de leden voor deze commissie vastgesteld.

De commissie ziet toe op behoud en verbetering van een goede omgevingskwaliteit van Weert. Daarbij gaat het om het belang van aspecten als cultureel erfgoed, architectonische kwaliteit van bouwwerken, stedenbouwkundige kwaliteit en kwaliteit van natuur en landschap van monumenten en beschermde stads- en dorpsgezichten.

De vergaderingen van deze collegeadviescommissie zijn openbaar. De vergaderingen vinden elke twee weken plaats. Aanmelding vooraf via tel. (0495) 575265 om een vergadering bij te wonen.

Het vergaderschema is te raadplegen via "Vergaderschema" en voor de agenda zie “Vergaderingen”.


Samenstelling commissie Ruimtelijke Kwaliteit (met ingang van 1-1-2024)

Voorzitter:

De heer D. Ellens

Secretaris:

Mevrouw L. Kegel (gemeente Weert), Postbus 950, 6000 AZ Weert 

Leden:

De heer D. Ellens (monumentenzorgdeskundige en lid commissie Cultuurhistorie)
De heer M. Terzibasiyan (monumentenzorgdeskundige)
De heer P. Winkelmolen (landschapsdeskundige)
De heer F. Holtkamp (plaatsvervangend monumentenzorgdeskundige)