Griffie

Naam: Griffie

griffie@weert.nl

Griffie

De griffie ondersteunt de gemeenteraad in zijn functioneren en adviseert individuele gemeenteraadsleden. Raadsleden kunnen bij de griffie terecht voor informatie, ondersteuning, begeleiding en advies. Niet alleen het college, ook de raad kan gebruikmaken van de kennis en kunde van de gemeentelijke organisatie. De griffie functioneert daarbij als contactpunt. Ook voert de griffie de secretariaten van de verschillende raadsgremia uit.

De belangrijkste taken zijn:

 • procesmatige ondersteuning: het organiseren, voorbereiden en ondersteunen van de vergaderingen van de raad, de raadscommissies, het presidium, de agendacommissie, de auditcommissie, de werkgeverscommissie en de vertrouwenscommissie; het bewaken van procedures en afspraken middels voortgangsrapportages;
 • inhoudelijke advisering: advisering over aan de orde zijnde onderwerpen, beantwoorden vragen, vergaren informatie, opstellen brieven, moties, amendementen en initiatiefvoorstellen, voorbereiden van interpellaties, adviezen inzake integriteit; 
 • (interne en externe) communicatie rondom raad, adviezen over invulling volksvertegenwoordigende taak;
 • ontwikkelingstaken: ondersteunen veranderingsproces raad, ontwikkelen nieuwe werkvormen en nieuwe instrumenten, coaching raadsleden; 
 • begeleiding bij burgerparticipatie: spreekrecht, burgerinitiatieven, referenda;
 • ondersteuning bij toepassen onderzoeksrecht raad;
 • het regelen van praktische zaken, zoals de fractiebudgetten, de computerapparatuur voor raadsleden en de rechtspositie;
 • ondersteuning lokale rekenkamer.

Wat kan de raadsgriffie voor u betekenen?

Bij de griffie kunt u zich melden als u vragen heeft over:

 • het spreekrecht in de raads- of commissievergadering;
 • het burgerinitiatief (het burgerinitiatief maakt het voor u mogelijk onderwerpen, die de raad (nog) niet of onvoldoende heeft opgepakt, onder bepaalde voorwaarden op de raadsagenda te plaatsen.)
 • het functioneren van het lokaal openbaar bestuur.

Organisatie raadsgriffie

Elke gemeente moet een raadsgriffier hebben.
De griffie in Weert bestaat uit de raadsgriffier, een raadsadviseur en twee griffiemedewerkers.

Raadsgriffier
De raadsgriffier van de gemeente Weert is mevrouw mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten.
Zij ondersteunt de gemeenteraad, het presidium, de agendacommissie, de vertrouwenscommissie, de auditcommissie en de werkgeverscommissie.

Nevenfuncties raadsgriffier M.H.R.M. Wolfs-Corten:

 • bestuurslid griffierskring Noord- en Midden-Limburg (onbezoldigd) 
 • lid en plaatsvervangend coördinator digitale juridische vraagbaak (48 uurs-service) landelijke Vereniging van Griffiers (onbezoldigd)
 • lid van het hoofdstembureau, tevens centraal stembureau, van de gemeente Weert (onbezoldigd)
 • lid van het International Institute of Municipal Clerks (IIMC) (onbezoldigd)

Beleidsadviseur raadsgriffie
De heer P.A.W. Otten is beleidsadviseur raadsgriffie en plaatsvervangend griffier.
Hij ondersteunt de auditcommissie. 

Nevenfuncties beleidsadviseur raadsgriffie P.A.W. Otten:

 • geen.

Medewerker raadsgriffie / commissiegriffier
Mevrouw A.G.T. Konings-Maes is medewerker raadsgriffie en commissiegriffier bij de commissie Ruimte & Economie.

Nevenfuncties medewerker raadsgriffie A.G.T. Konings-Maes:

 • geen.

Medewerker raadsgriffie / commissiegriffier
Mevrouw T.A.M. Florack is medewerker raadsgriffie en commissiegriffier bij de commissie Samenleving & Bestuur. 

Nevenfuncties medewerker raadsgriffie T.A.M. Florack:

 • geen.

Communicatieadviseur raad

De heer S.L.M. van der Heijden is communicatieadviseur van de raad.

Nevenfuncties communicatieadviseur raad S.L.M. Van der Heijden:

 • eigenaar Videoot Media.

Contact

De raadsgriffie kunt u vinden in kamer 1.11 van het stadhuis en is verder te bereiken:

 • per email: griffie@weert.nl
 • telefonisch:
  (0495) 575 206 (mevr. Wolfs)
  (0495) 575 207 (dhr. Otten)
  (0495) 575 244 (mevr. Florack)
  (0495) 575 265 (mevr. Konings)
  (0495) 575 640 (dhr. Van der Heijden)
 • per post: Gemeente Weert, t.a.v. raadsgriffie, Postbus 950, 6000 AZ Weert