Participatieraad

Participatieraad Sociaal Domein Weert

De gemeenteraad heeft op 6 februari 2020 de verordening Participatieraad Sociaal Domein Weert vastgesteld. De Participatieraad is een onafhankelijk adviesorgaan van het college van burgemeester en wethouders en kan gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen over alle aspecten van het sociaal domein. Voorbeelden zijn het gemeentelijk beleid met betrekking tot de Participatiewet, de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Jeugdwet. Belangrijke thema's waarover wordt meegedacht en geadviseerd zijn: zorg, welzijn, wonen, vervoer, (beschut) werk, inkomen, armoedebestrijding, participatie, leefbaarheid en jeugdzorg.

De vergaderingen van de participatieraad zijn als regel openbaar, dat geldt ook voor de adviezen.

Samenstelling
De leden van de Participatieraad vormen een afspiegeling van de Weerter samenleving en hebben relevante kennis, ervaring en netwerken binnen het sociaal domein. De leden wonen in Weert en bekleden geen vertegenwoordigende functie namens een politieke partij en zijn niet in dienst van de gemeente Weert. Zij hebben ook geen zakelijke binding met de gemeente, instelling of zorgaanbieder.

Contact
Het college heeft een ambtelijk secretaris op verzoek van de Participatieraad toegevoegd in de persoon van Dynah Jeurninck. Zij verzamelt onder meer de stukken waarover advies wordt gegeven en is de contactpersoon naar de organisatie en het college. Bij haar kunt u de adviezen ook opvragen. Heeft u vragen? Stuur een e-mail naar d.jeurninck@weert.nl

De voorzitter van de Participatieraad is Fokke Huisman. Hij is te bereiken via f.huisman40@upcmail.nl