Auditcommissie

Naam: Auditcommissie

De auditcommissie adviseert over en bereidt de besluitvorming in de raad voor op het gebied van de kaderstelling en controle inzake de gemeentefinanciën.
Het is een overlegplatform waarin aan de voorkant van besluitvormingsprocessen sturing wordt gegeven en waarmee op regelmatige basis contacten met de gemeentelijke accountant plaatsvinden.
Hiermee wordt de controlerende taak van de raad versterkt.

De auditcommissie ziet vooral toe op de kwaliteit van de financiële processen, de kwaliteit van de informatievoorziening, de kwaliteit van de werkzaamheden van de controlerende accountant en de afstemming van interne en externe financiële en bedrijfsvoeringonderzoeken.
Op deze manier wordt de raad intensief en structureel geadviseerd in zijn kaderstellende taken (aan de voorkant van het proces) en controlerende taken (toezicht op interne beheersing, bedrijfsvoering, financiële verslaglegging en accountantscontrole).

Voorzitter: mevrouw M. van den Bergh

Plv. voorzitter: mevrouw J. Kleinmoedig

Ambtelijk secretaris: de heer P. Otten

 

Leden

Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Historie

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2016

Ophalen gegevens