Gedragscode en Integriteit

Gedragscodes bestuurlijke integriteit volksvertegenwoordigers en bestuurders gemeente Weert 2023

In maart 2022 is een nieuwe gemeenteraad aangetreden en in juni 2022 een nieuw college van burgemeester en wethouders. Het is gebruikelijk dat beide bestuursorganen zich opnieuw uitspreken over de manier waarop zij invulling willen geven aan het integriteitsbeleid.

Politieke ambtsdragers vervullen een voorbeeldfunctie richting inwoners, maar ook richting ambtenaren. Zij zijn verantwoordelijk voor hun eigen integriteit en collectief voor die van hun organisatie. De primaire verantwoordelijkheid voor integriteit ligt bij elke provincie, gemeente en waterschap afzonderlijk, maar voor alles bij elke ambtsdrager persoonlijk.
Gedragscodes zijn een hulpmiddel en instrument om een open, transparante en integere organisatiecultuur te realiseren.

De thans voorliggende en aangenomen gedragscodes voor de volksvertegenwoordigers (raadsleden en commissieleden-niet-raadsleden) en bestuurders (burgemeester en wethouders) zijn gebaseerd op de meest recente model-gedragscodes behorende bij de "Handreiking integriteit van politieke ambtsdragers bij provincies, gemeenten en waterschappen" van 2021. Daarnaast zijn elementen uit de huidige gedragscode gehandhaafd.

De gedragscode bestuurlijke integriteit burgemeester en wethouders gemeente Weert 2023 vindt u hier.

De gemeente Weert kent ook een "Protocol processtappen bestuurlijke integriteit", vastgesteld in 2018. Dit protocol bevat afspraken over de processtappen die worden gevolgd ingeval van een vermoeden van een integriteitsschending door een politieke ambtsdrager van de gemeente. Het protocol vormt een bijlage bij de gedragscodes.

Het Protocol processtappen bestuurlijke integriteit gemeente Weert vindt u hier.

Overzicht nevenfuncties collegeleden gemeente Weert

De burgemeester en de wethouders leveren de gemeentesecretaris de informatie aan over de nevenfuncties die openbaar gemaakt moeten worden, terstond bij aanvang van het ambt, dan wel terstond na aanvaarding van de nevenfunctie en geven hem de wijzigingen daarin en nieuwe nevenfuncties door. 

De gemeentesecretaris legt hiervoor een register aan en beheert dit register. Het register is openbaar en via internet beschikbaar.

Overzicht nevenfuncties collegeleden gemeente Weert vindt u hier.

Het Register financiële en zakelijke belangen

Een bestuurder doet opgave van zijn financiële en zakelijke belangen in ondernemingen en organisaties, waarmee de gemeente zaken doet of waarin de gemeente een belang heeft. 

De opgave van de financiële belangen van de burgemeester en de wethouders is openbaar en door derden te raadplegen.

Het Register Financiële Belangen vindt u hier (dit volgt z.s.m.).

Het Register Geschenken boven € 50,-

Geschenken die de burgemeester respectievelijk de wethouder uit hoofde van zijn ambt ontvangt en die een geschatte waarde van meer dan € 50 vertegenwoordigen worden, indien zij niet worden teruggestuurd, geregistreerd en eigendom van de gemeente. 

De gemeentesecretaris legt een register aan van de geschenken met een geschatte hogere waarde dan € 50. In het register is aangegeven welke bestemming de gemeente hieraan heeft gegeven. Het register is openbaar en via internet beschikbaar.

Het Register Geschenken boven de € 50,- vindt u hier (dit volgt z.s.m.).

Het Register Excursies, Evenementen en Reizen

Invitaties voor excursies, evenementen en binnen- en buitenlandse reizen op rekening van anderen dan de gemeente legt de burgemeester respectievelijk de wethouder vooraf ter bespreking voor aan het college van burgemeester en wethouders. De burgemeester, dan wel de wethouder meldt de invitaties voor excursies, evenementen en binnen- en buitenlandse reizen die hij heeft aanvaard binnen één week nadat deze hebben plaatsgevonden aan de gemeentesecretaris. Hierbij vermeldt hij wie deze kosten voor zijn/hun rekening heeft/hebben genomen.

De gemeentesecretaris legt voor invitaties voor excursies, evenementen en binnen- en buitenlandse reizen die de burgemeester of een wethouder heeft aanvaard onder vermelding wie deze kosten voor zijn/hun rekening heeft/hebben genomen een register aan en beheert dit register. Het register is openbaar en via internet beschikbaar.

Een burgemeester respectievelijk een wethouder legt verantwoording af over afgelegde buitenlandse dienstreizen. Hij maakt in ieder geval openbaar wat het doel, de bestemming en de duur van de buitenlandse dienstreis is geweest en wat daarvan de kosten waren voor de gemeente. 

De gemeentesecretaris legt hiervoor een register aan en beheert dit register. Het register is openbaar en via internet beschikbaar. 

Het Register Excursies, Evenementen en Reizen vindt u hier (dit volgt z.s.m.).