Burgerinitiatief

Burgers kunnen de agenda van de raad bepalen!

In de raadsvergadering van 18 maart 2004 heeft de raad ingestemd met het burgerinitiatief. Het burgerinitiatief maakt het voor u mogelijk onderwerpen, die de raad (nog) niet of onvoldoende heeft opgepakt, onder bepaalde voorwaarden op de raadsagenda te plaatsen. Door het plaatsen van bepaalde onderwerpen op de agenda kan de raad signalen uit de samenleving vertalen in concrete voorstellen. Daarnaast wordt u in de gelegenheid gesteld om concrete voorstellen bij de gemeenteraad in te dienen.

Wat is een burgerinitiatief?

Een burgerinitiatief is niet bedoeld om zaken terug te draaien waarover de raad al heeft besloten of die al in uitvoering zijn. U kunt met een burgerinitiatief ook geen privé aangelegenheden aankaarten. Ten slotte is het niet bedoeld om vragen te stellen over gemeentelijk beleid of om klachten en bezwaren in te dienen. Daarvoor bestaan andere mogelijkheden.

Indienen van een burgerinitiatief

Een burgerinitiatief wordt ingediend bij de burgemeester. Voor het indienen moet gebruik worden gemaakt van een formulier dat u hier kunt downloaden.

Iedereen die mag stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen kan een burgerinitiatief indienen of ondersteunen. Dit geldt ook voor jongeren van 16 en 17 jaar, die overigens voldoen aan de vereisten die gelden voor het kiesrecht voor de leden van de gemeenteraad.
 
Behalve het invullen van uw naam, adres, geboortedatum en handtekening op het formulier, dient u ook een kopie van het legitimatiebewijs te overleggen. Overigens dienen allen die het initiatief ondersteunen dit te doen. Op grond hiervan kan worden onderzocht of het verzoek de steun van voldoende daartoe gerechtigde personen heeft.

De spelregels

Een geldig burgerinitiatief wordt door tenminste 100 burgers ondertekend. Daarna dient u het voorstel in bij de burgemeester. Hij laat dan binnen twee weken aan de indiener weten of het initiatief voldoet aan de regels. Als dat zo is, wordt het uiteindelijk toegevoegd aan de agenda van de raadscommissie waarin het onderwerp thuishoort. Daarna wordt het behandeld in de raad. U wordt door de burgemeester uitgenodigd om de beraadslaging in de commissie en raad bij te wonen. Bovendien krijgt u 15 minuten de tijd om het burgerinitiatief in de commissie en raad toe te lichten (spreekrecht). U ontvangt schriftelijk bericht van de burgemeester wat de raad uiteindelijk heeft besloten.

Praktische informatie

Een burgerinitiatief, gericht aan de burgemeester, kunt u afgeven bij de raadsgriffie of bij de gemeente. Als u vragen heeft over het burgerinitiatief, kunt u contact opnemen met de raadsgriffie, tel. (0495) 575 000, e-mail: griffie@weert.nl.