Gedragscode en Integriteit

Gedragscodes bestuurlijke integriteit volksvertegenwoordigers en bestuurders gemeente Weert 2023

In maart 2022 is een nieuwe gemeenteraad aangetreden en in juni 2022 een nieuw college van burgemeester en wethouders. Het is gebruikelijk dat beide bestuursorganen zich opnieuw uitspreken over de manier waarop zij invulling willen geven aan het integriteitsbeleid.

Politieke ambtsdragers vervullen een voorbeeldfunctie richting inwoners, maar ook richting ambtenaren. Zij zijn verantwoordelijk voor hun eigen integriteit en collectief voor die van hun organisatie. De primaire verantwoordelijkheid voor integriteit ligt bij elke provincie, gemeente en waterschap afzonderlijk, maar voor alles bij elke ambtsdrager persoonlijk.
Gedragscodes zijn een hulpmiddel en instrument om een open, transparante en integere organisatiecultuur te realiseren.

De thans voorliggende en aangenomen gedragscodes voor de volksvertegenwoordigers (raadsleden en commissieleden-niet-raadsleden) en bestuurders (burgemeester en wethouders) zijn gebaseerd op de meest recente model-gedragscodes behorende bij de "Handreiking integriteit van politieke ambtsdragers bij provincies, gemeenten en waterschappen" van 2021. Daarnaast zijn elementen uit de huidige gedragscode gehandhaafd.

De gedragscode bestuurlijke integriteit volksvertegenwoordigers gemeente Weert 2023 vindt u hier.

De gemeente Weert kent ook een "Protocol processtappen bestuurlijke integriteit", vastgesteld in 2018. Dit protocol bevat afspraken over de processtappen die worden gevolgd ingeval van een vermoeden van een integriteitsschending door een politieke ambtsdrager van de gemeente. Het protocol vormt een bijlage bij de gedragscodes.

Het Protocol processtappen bestuurlijke integriteit gemeente Weert vindt u hier.

Overzicht nevenfuncties raadsleden gemeente Weert

Voor een overzicht van de nevenfunctie(s) van elk individueel raadslid en commissielid verwijzen wij u graag naar de afzonderlijke profielpagina van het raadslid of commissielid. Deze vindt u onder het kopje: Organisatie > Gemeenteraad. Hier klikt u op de foto van het betreffende raads- of commissielid.

Het Register Geschenken boven € 50,-

Geschenken die een volksvertegenwoordiger uit hoofde van zijn ambt ontvangt en die een geschatte waarde van meer dan € 50,- vertegenwoordigen worden, indien zij niet worden teruggestuurd, geregistreerd en eigendom van de gemeente.

De griffier legt een register aan van de geschenken met een geschatte hogere waarde dan € 50. In het register is aangegeven welke bestemming de gemeente hieraan heeft gegeven. Het register is openbaar en via internet beschikbaar.

Het Register Geschenken boven de € 50,- vindt u hier (dit volgt z.s.m.).

Het Register Excursies, Evenementen en Reizen

Deelname aan excursies, evenementen en binnenlandse reizen voor rekening van anderen dan de gemeente maakt de volksvertegenwoordiger openbaar binnen één week nadat de excursie, reis dan wel het evenement heeft plaatsgevonden. Hij maakt daarbij in ieder geval openbaar wie deze kosten voor zijn/hun rekening heeft/hebben genomen.

Een volksvertegenwoordiger meldt de griffier de buitenlandse reizen op uitnodiging van derden binnen één week na terugkeer in Nederland. Hij vermeldt in ieder geval wat het doel, de bestemming en de duur van de buitenlandse reis is geweest, wat daarvan de kosten waren en wie de kosten voor zijn/hun rekening heeft/hebben genomen. 

De griffier legt hiervoor een register aan en beheert dit register. Het register is openbaar en via internet beschikbaar.

Uitnodigingen gericht aan de raad of de commissie als gremium zijn aan te merken als werkbezoeken en vallen hier niet onder. 

Het Register Excursies, Evenementen en Reizen vindt u hier (dit volgt z.s.m.).