Over het college

Het college van burgemeester en wethouders vormt het dagelijks bestuur van de gemeente Weert. Dit bestuursorgaan kan zelf besluiten nemen binnen de marges van de wet en de afspraken die met de gemeenteraad zijn gemaakt.

Samenstelling B&W

De partijen Weert Lokaal, VVD en D66 leveren wethouders in het college van burgemeester en wethouders. Hieronder kunt u zien wie er zitting hebben in het college. Wanneer u op de naam van een van de collegeleden klikt, kunt u per persoon de contactgegevens, nevenfuncties en de portefeuille zien.

Het college van Burgemeester en Wethouders wordt ondersteund door de gemeentesecretaris. 

Besluitenlijsten

Het college van burgemeester en wethouders vergadert ieder week op dinsdag. De besluitenlijst van een vergadering wordt een week later vastgesteld en wordt dan openbaar.

U kunt de besluitenlijsten met bijbehorende stukken op deze pagina raadplegen. 

college van B&W

Op de foto staan (van links naar rechts): wethouder Michèle Ferrière, wethouder Lizbeth Steinbach, wethouder Suzanne Winters (Tijdelijk vervangen door wethouder Paul Spruijt - niet op de foto), wethouder Martijn van den Heuvel en burgemeester Raymond Vlecken. Wethouder Thomas van Gemert staat niet op deze foto.

Hieronder kunt u zien wie er zitting hebben in het college. Wanneer u op de naam van een van de collegeleden klikt, kunt u per persoon de contactgegevens, nevenfuncties en de portefeuille zien.

Burgemeester:
        -
mr. R.J.H. (Raymond) Vlecken

Wethouders:
        -
 M.J. (Martijn) van den Heuvel MSc. (Weert Lokaal)
        - dr. T.J.J. (Thomas) van Gemert (VVD)
        - P.H. (Paul) Spruijt (Weert Lokaal)       
        - L.A.W. (Lizbeth) Steinbach (D66)
        - M.B. (Michèle) Ferrière (Weert Lokaal)

(Tijdelijk) gemeentesecretaris:
        -
A.M.A. (Anne-Marie) Vrijenhoek

Afspraak

Voor een afspraak met de burgemeester of een van de wethouders belt u met het bestuurssecretariaat via tel. (0495) 575 000.

Contactgegevens bestuurssecretariaat
Adres
:      Postbus 950, 6000 AZ Weert
Telefoon: (0495) 575 000
E-mail:     gemeente@weert.nl

Let op! Formele reacties, zoals bijv. bedenkingen / zienswijzen of bezwaarschriften, dient u in de vorm van een ondertekende brief of fax te zenden aan:

College van B&W, gemeente Weert, postbus 950, 6000 AZ Weert, fax: (0495) 541 554

Ondersteunend zijn commissies die het college adviseren, de zogenaamde Collegeadviescommissies.

Documenten

Onder de knop Documenten kunt u de volgende bestanden van het college van B&W vinden:

  • Collegeadviescommissies
  • Adressenlijst (raad, raadscommissies, college, griffie)
  • Overzicht nevenfuncties collegeleden gemeente Weert
  • Coalitieprogramma en portefeuilleverdeling B&W
  • Historische overzichten (raadsleden, burgemeesters en wethouders)