Gemeenteraad

Naam: Gemeenteraad

31 zetels
griffie@weert.nl

De gemeenteraad is het hoogste orgaan binnen de gemeente en heeft kaderstellende en controlerende taken en bevoegdheden. De kaderstellende taak houdt in dat de raad de hoofdlijnen van beleid bepaalt op grond waarvan het college zijn bestuursbevoegdheden uitoefent. Hoe doet de raad dat? De raad bepaalt bijvoorbeeld waar het geld van de gemeente aan wordt uitgegeven. Dit noemen we het budgetrecht. De raad bespreekt de uitgaven bij de behandeling van de Begroting in november en van de Kadernota in mei of juni. Ook stelt de raad verordeningen, beleidsnota´s en bestemmingsplannen vast.

Raadsleden zijn ook volksvertegenwoordigers. Zij praten met inwoners om te zien wat er in de gemeente speelt. Signalen vanuit de bevolking worden dan door het raadslid bij incidentele aangelegenheden doorgeleid naar de verantwoordelijk wethouder en bij meer structurele of actuele zaken vertaald naar het gemeentelijke beleidsveld. De raad beraadt zich op ontwikkelingen en stelt de uitgangspunten van beleid vast.

Dit beleid vormt de basis voor de uitoefening van de bestuursbevoegdheden door het college. Bestuursbevoegdheden zijn bijvoorbeeld het verlenen van vergunningen en ontheffingen aan inwoners en bedrijven, het onderhouden van de openbare ruimte (het groen, de riolering, de gemeentelijke wegen), het beslissen op verzoeken om schadevergoeding of verzoeken om informatie op grond van de Wet open overheid.

De raad controleert vervolgens of het college dit goed gedaan heeft. Hoe dat gebeurt?
Onder meer door de jaarrekening (zeg maar het huishoudboekje) van de gemeente te controleren en vast te stellen. Maar raadsleden kunnen ook vragen stellen aan het college, een interpellatiedebat aanvragen of een eigen onderzoek uitvoeren (vergelijkbaar met een parlementaire enquête door een commissie uit de Tweede Kamer).
De raad heeft daarnaast ook een lokale rekenkamer ingesteld die onderzoek doet naar de manier waarop de gemeente bestuurd wordt. Aan de hand van de rapporten van de rekenkamer kunnen verbeterpunten worden doorgevoerd.

De raadsvergaderingen worden voorgezeten door burgemeester Raymond Vlecken.
De eerste waarnemend raadsvoorzitter is de heer Pierre Sijben.
De tweede waarnemend raadsvoorzitter is mevrouw Carla Jacobs-Verstappen.

Voor meer informatie en documenten over de gemeenteraad klik op "Over de gemeenteraad". 

Hieronder kunt u de samenstelling van de gemeenteraad zien. Door op een van de personen te klikken, kunt u zijn of haar gegevens en eventuele nevenfuncties zien.

Contact

Als u een brief wilt sturen aan de gemeenteraad, richt deze dan aan:

Gemeenteraad Weert
Postbus 950
6000 AZ Weert

Leden

Leden van Gemeenteraad

 1. mr. R.J.H. (Raymond) Vlecken CBM voorzitter
 2. P.J.H. (Pierre) Sijben 1e plv. raadsvoorzitter
 3. C.J.C. (Carla) Jacobs-Verstappen 2e plv. raadsvoorzitter
 4. P.L.H. (Peter) van Akkerveken raadslid
 5. I.F.A.J. (Conny) Beenders-Van Dooren raadslid
 6. M.T.H. (Marie-Thérèse) van den Bergh raadslid
 7. J. (Jaimie) Briels raadslid
 8. H.C.M. (Karin) Duijsters raadslid
 9. P.H.A.M. (Pierre) Emans raadslid
 10. J.W.J. (Jeroen) Goubet raadslid
 11. mr. C.G.E. (Colette) Grijmans raadslid
 12. L.J.M.A. (Lilian) van Grimbergen raadslid
 13. E.P.H.M. (Els) Henderikx raadslid
 14. drs. L.F.A. (Leon) Heuvelmans raadslid
 15. C.J.C. (Carla) Jacobs-Verstappen raadslid
 16. T.L.H. (Tavinho) Karg raadslid
 17. J.C. (Jurrella) Kleinmoedig raadslid
 18. E.P.M. (Evert) Kneepkens MSc. RA raadslid
 19. G.D. (Gerard) Knoop raadslid
 20. M. (Miel) Koolen raadslid
 21. F.M.W.M. (Fer) Kurvers raadslid
 22. mr. L.F.J.M. (Lars) Lambers raadslid
 23. P.P.E. (Paul) Lempens raadslid
 24. ing. H.J.W.M. (Henk) van de Loo raadslid
 25. P.H.H.G. (Peter) Mols raadslid
 26. P.R.J. (Piet) Scholten raadslid
 27. P.J.H. (Pierre) Sijben raadslid
 28. drs. P.H. (Paul) Spruijt raadslid
 29. H. (Hendrik) Stals EMSD raadslid
 30. P.C.I. (Patricia) van der Vegt raadslid
 31. P.G.M. (Iron) Verhees-Vaessen raadslid
 32. mr. M.J.P. (Mandy) Waegemans raadslid
 33. dr. P.H.H. (Peter) Weekers raadslid
 34. A.P.P. (Aase) Wip raadslid
 35. M.B. (Michèle) Ferrière wethouder
 36. Thomas van Gemert wethouder
 37. M.J. (Martijn) van den Heuvel MSc. wethouder
 38. L.A.W. (Lizbeth) Steinbach wethouder
 39. S.A.M. (Suzanne) Winters wethouder
 40. mr. M.H.R.M. (Madeleine) Wolfs-Corten raadsgriffier
 41. P.A.W. (Paul) Otten plv. griffier
Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Historie

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

Ophalen gegevens