Gemeenteraad

Naam: Gemeenteraad

31 zetels
griffie@weert.nl

De gemeenteraad is het hoogste orgaan binnen de gemeente en heeft kaderstellende en controlerende taken en bevoegdheden. De kaderstellende taak houdt in dat de raad de hoofdlijnen van beleid bepaalt, op grond waarvan het college zijn bestuursbevoegdheden uitoefent. Hoe doet de raad dat? De raad bepaalt bijvoorbeeld waar het geld van de gemeente aan wordt uitgegeven. Dit noemen we het budgetrecht. De raad bespreekt de uitgaven bij de behandeling van de begroting in november en van de voorjaarsnota in mei of juni. Ook stelt de raad verordeningen, beleidsnota´s en bestemmingsplannen vast.

Raadsleden zijn ook volksvertegenwoordigers. Zij praten met inwoners om te zien wat er in de gemeente speelt. Signalen vanuit de bevolking worden dan door het raadslid bij incidentele aangelegenheden doorgeleid naar de verantwoordelijk wethouder en bij meer structurele of actuele zaken vertaald naar het gemeentelijke beleidsveld. De raad beraadt zich op ontwikkelingen en stelt de uitgangspunten van beleid vast.

Dit beleid vormt de basis voor de uitoefening van de bestuursbevoegdheden door het college. 

De raad controleert vervolgens of het college dit goed gedaan heeft. Hoe dat gebeurt?
Onder meer door de jaarrekening (zeg maar het huishoudboekje) van de gemeente te controleren en vast te stellen. Maar raadsleden kunnen ook vragen stellen aan het college, een interpellatiedebat aanvragen of een eigen onderzoek uitvoeren (vergelijkbaar met een parlementaire enquête door een commissie uit de Tweede Kamer).
De raad heeft daarnaast ook een lokale rekenkamer ingesteld, die onderzoek doet naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het door de gemeente gevoerde bestuur. Naar aanleiding van de rapporten, die de rekenkamer schrijft na het afronden van het onderzoek, bekijken college en raad of er verbeterpunten zijn door te voeren.

De raadsvergaderingen worden voorgezeten door burgemeester Raymond Vlecken.
De eerste waarnemend raadsvoorzitter is de heer Pierre Sijben.
De tweede waarnemend raadsvoorzitter is mevrouw Carla Jacobs-Verstappen.

Voor meer informatie en documenten over de gemeenteraad klik op "Over de gemeenteraad". 

Hieronder kunt u de samenstelling van de gemeenteraad zien. Door op een van de personen te klikken, kunt u zijn of haar gegevens en eventuele nevenfuncties zien.

Contact

Als u een brief wilt sturen aan de gemeenteraad, richt deze dan aan:

Gemeenteraad Weert
Postbus 950
6000 AZ Weert

(Let op: een brief aan de gemeenteraad is een openbare brief. Ook de media kan de brief inzien!)

Leden

Leden van Gemeenteraad
mr. R.J.H. (Raymond) Vlecken CBM voorzitter
P.J.H. (Pierre) Sijben 1e plv. raadsvoorzitter
C.J.C. (Carla) Jacobs-Verstappen 2e plv. raadsvoorzitter
P.L.H. (Peter) van Akkerveken raadslid
I.F.A.J. (Conny) Beenders-Van Dooren raadslid
M.T.H. (Marie-Thérèse) van den Bergh raadslid
J. (Jaimie) Briels raadslid
H.C.M. (Karin) Duijsters raadslid
P.H.A.M. (Pierre) Emans raadslid
dr. T.J.J. (Thomas) van Gemert raadslid
J.W.J. (Jeroen) Goubet raadslid
mr. C.G.E. (Colette) Grijmans raadslid
L.J.M.A. (Lilian) van Grimbergen raadslid
E.P.H.M. (Els) Henderikx raadslid
drs. L.F.A. (Leon) Heuvelmans raadslid
C.J.C. (Carla) Jacobs-Verstappen raadslid
T.L.H. (Tavinho) Karg raadslid
J.C. (Jurrella) Kleinmoedig raadslid
E.P.M. (Evert) Kneepkens MSc. RA raadslid
G.D. (Gerard) Knoop raadslid
M. (Miel) Koolen raadslid
A.C. (Ton) van de Kruijs raadslid
mr. L.F.J.M. (Lars) Lambers raadslid
ing. H.J.W.M. (Henk) van de Loo raadslid
P.H.H.G. (Peter) Mols raadslid
P.R.J. (Piet) Scholten raadslid
P.J.H. (Pierre) Sijben raadslid
drs. M.A.J.M. (Martijn) Smolenaers raadslid
drs. P.H. (Paul) Spruijt raadslid
H. (Hendrik) Stals EMSD raadslid
P.C.I. (Patricia) van der Vegt raadslid
P.G.M. (Iron) Verhees-Vaessen raadslid
mr. M.J.P. (Mandy) Waegemans raadslid
dr. P.H.H. (Peter) Weekers raadslid
drs. W.P.J. (Wendy) van Eijk wethouder
M.B. (Michèle) Ferrière wethouder
M.J. (Martijn) van den Heuvel MSc. wethouder
L.A.W. (Lizbeth) Steinbach wethouder
S.A.M. (Suzanne) Winters wethouder
mr. M.H.R.M. (Madeleine) Wolfs-Corten raadsgriffier
P.A.W. (Paul) Otten plv. griffier
Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Historie

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

Ophalen gegevens