Referendum

De gemeenteraad van Weert heeft op 6 juli 2005 de verordening op het raadplegend en raadgevend referendum Weert 2005 vastgesteld.  Dit betekent dat er nu twee soorten referenda in Weert mogelijk zijn:

  • raadplegend niet-correctief referendum: op initiatief van de gemeenteraad over een nog door de raad te nemen besluit.
  • raadgevend niet-correctief referendum: op initiatief van een aantal kiesgerechtigden over een nog door de raad te nemen besluit. 

Er zijn onderwerpen, waarover geen referendum kan worden gehouden. Dit zijn bijv. besluiten die worden genomen door het college, maar ook het vaststellen van begroting, jaarrekening, tarieven en belastingen of als er sprake is van spoedeisende belangen.

Kennisgeving en verzoek

Als kiesgerechtigden het initiatief nemen tot het houden van een referendum, moet eerst een kennisgeving worden gedaan, die wordt ondersteund door tenminste 0,7% van de kiesgerechtigden in Weert, met een maximum van 200 kiesgerechtigden. De burgemeester toetst deze kennisgeving aan de in de verordening opgenomen eisen. De gemeenteraad bekijkt of het besluit, waarover men een referendum wil houden, niet onder de uitzonderingen in de verordening valt. Als blijkt, dat een referendum mogelijk is, moet vervolgens een referendumverzoek worden ingediend. Dit moet worden ondersteund door 7% van het totaal aantal kiesgerechtigden in Weert, met een maximum van 2250 kiesgerechtigden. Zowel voor de kennisgeving als het verzoek tot een referendum zijn formulieren beschikbaar.

De raad besluit

Bij beide vormen van referenda beslist uiteindelijk de gemeenteraad of er daadwerkelijk een referendum wordt gehouden. De raad moet dan ook budget beschikbaar stellen en een datum bepalen.
Het stemmen over een gemeentelijk referendum verloopt op ongeveer dezelfde wijze als bij verkiezingen. Het besluit van de gemeenteraad, dat aan een referendum wordt onderworpen, wordt aangehouden tot na het referendum.

Informatie

De verordening met toelichting en de formulieren zijn verkrijgbaar bij de gemeente. De formulieren en de verordening zijn hier te downloaden:

Voor de overige documenten over burgerparticipatie zie de map Documenten.
Voor vragen over het houden van een referendum kunt u zich wenden tot de raadsgriffie, tel. (0495) 575000 of griffie@weert.nl.