College van B&W 15 december 2020 10:00:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • Burgemeester C,C, Leppink-Schuitema
  Wethouder G.J.W. Gabriëls
  Wethouder M.J. van den Heuvel
  Wethouder T.E.C. Geelen
  Wethouder W.P.J. van Eijk
  Wethouder P.P.H. Sterk
  Loco-secretaris R.J.M. Bladder

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  BESLUIT: Akkoord.

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  1.    In te stemmen met gunning voor het onderdeel procesmanagement en -begeleiding aan ArchAeO, extern adviseur archeologie van de gemeente Weert

  2.    In te stemmen met een enkelvoudige onderhandse aanbesteding voor de opdracht tot het uitvoeren van het archeologisch onderzoek in het Stadspark aan BAAC en daarmee af te wijken van het gemeentelijk aanbestedings- en inkoopbeleid.


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW ) Registratienummer: DJ-1011017

   

   

   

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  1.    De raad voor te stellen akkoord te gaan met het uitbreiden van de inzet van het resterende krediet voor verduurzaming gemeentelijke accommodaties voor de verduurzaming van accommodaties van verenigingen en stichtingen, gelegen in de gemeente Weert, en huishoudens met een inkomen tot 130% van het sociaal minimum vanuit het revolverend fonds verduurzaming.

  2.    De raad voor te stellen akkoord te gaan met de naamswijziging van revolverend fonds verduurzaming naar Energiefonds.

  3.    De raad voor te stellen € 203.655,- afkomstig uit de decentralisatie uitkering klimaatmiddelen toe te voegen aan de Reserve Energietransitie (R2168) en dit bedrag te oormerken voor het Energiefonds.

  4.    De raad voor te stellen € 150.000,- uit de Reserve Energietransitie (R2168) te oormerken voor het Energiefonds.

  5.    Akkoord te gaan met het verstrekken van een lening van € 160.000,- met een looptijd van 15 jaar en een rentepercentage van 1% per jaar aan WeertEnergie, ten behoeve van de uitwerking van de motie I.M. 11 van 15 juni 2017 waarin wordt opgedragen voor minder draagkrachtige huishoudens het gebruik van hernieuwbare energie mogelijk te maken.

  6.    Akkoord te gaan met de conceptleningsovereenkomst zoals deze met WeertEnergie wordt overeengekomen.

  7.    Akkoord te gaan met het concept persbericht.

  Persbericht uitdoen in overleg met de portefeuillehouder.
  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (R&E) Registratienummer: DJ-1111320

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  1.    Eenmalig subsidie te verlenen van € 31.000,-, inclusief € 16.000,- aan huur gemeentelijke organisaties, aan Stichting Gulden Humor voor het organiseren van de ‘Gulden Humor 2021’ op 26 en 27 november 2021 volgens bijgevoegde conceptbeschikking.

  2.    Akkoord te gaan met het beschikbaar stellen van sporthal Boshoven in de periode van maandag 22 november 2021 tot en met zondag 28 november 2021 voor de voorbereiding en uitvoering van de ‘Gulden Humor 2021’.


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: DJ-1132360

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  1.    In te stemmen met het nieuw verkeerseducatiebeleid voor het basis- en voortgezet onderwijs van gemeenten en Provincie;

  2.    In te stemmen met de “Samenwerkingsovereenkomst verkeerseducatie basis- en voortgezet onderwijs 2021-2025” om de inhoudelijke, financiële en juridische aspecten te regelen;

  3.    In te stemmen met een financiële bijdrage van       € 0,50 per inwoner per gemeente die wordt ingezet voor leerlingen van het basis- en voortgezet onderwijs woonachtig in de gemeente.

  4.    Wethouder van den Heuvel te machtigen voor ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst.


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (R&E) Registratienummer: DJ-1148754

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  Opdrachtverlening tot de realisatie van de openingstentoonstelling Museum W aan Studio Job.


  BESLUIT: Akkoord met advies. In overleg met de portefeuillehouder een persbericht uitdoen

  (OCSW) Registratienummer: DJ-1179261

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  1.    De voor de jaren 2017, 2018 en 2019 aan Stichting Diep Events verleende projectsubsidie in het kader van het 'Aanvalsplan Cultuur Noord- en Midden-Limburg’ definitief vast te stellen op een bedrag van € 90.000,- volgens bijgevoegde conceptbeschikking;

  2.    In te stemmen met het aan Diep Events uitbetalen van het resterende bedrag van € 6.000,- van de door de gemeente ontvangen provinciale subsidie.


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: DJ-1184866

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  Akkoord te gaan met het afwijken van het inkoop- en aanbestedingsbeleid en onderhandse aanbesteding te doen bij:

  a.    bouwkundige werken aan Koppen Bouw voor prijsopgave

  b.    werkzaamheden W-installaties aan Wiel Coolen voor prijsopgave

  c.     werkzaamheden E-installaties aan Aspers Peulen voor prijsopgave


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (R&E) Registratienummer: DJ-1184936

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  1.    Af te zien van handhaving ten aanzien van de gedeeltelijke afsluiting van de weg.

  2.    Met bijgevoegde brieven de betrokkenen te informeren, zijnde de eigenaren van de weg, Stichting ARK en de Dorpsraad Stramproy.

  3.    De in dit verband gestelde artikel 40-vragen van de CDA-fractie te beantwoorden met bijgevoegde brief.


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (R&E) Registratienummer: DJ-1200923

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  1. Aan de raad voor te stellen om:

  a. Kennis te nemen van de aanvragen en projectplannen van de organisaties die in de provinciale cultuurplanperiode 2021-2024 activiteiten organiseren in Weert;

  b. Voor de jaren 2021 en 2022 de volgende bedragen beschikbaar stellen:

  i. Een bedrag van maximaal € 25.000,- per jaar beschikbaar te stellen voor subsidie aan het Limburg Festival;

  ii. Een bedrag van maximaal € 20.000,- per jaar beschikbaar te stellen voor subsidie aan Stichting Percussion Friends;

  iii. Een bedrag van maximaal € 7.500,- per jaar beschikbaar te stellen voor subsidie aan Stichting Destination Unknown;

  c. Het college op te dragen om voor de bij de beslispunten onder 1b behorende subsidiebesluiten te nemen;

  d. Het totaalbedrag van € 52.500,- per jaar in 2021 en 2022 ten laste van prioriteit 19, Cultuurbeleid, uit de gemeentebegroting 2021 te brengen.

   

  2. De besturen van het Limburg Festival, van de Stichting Percussion Friends en Stichting Destination Unkown te informeren middels bijgevoegde conceptbrieven.


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: DJ-1201892

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  1.    Af te zien van de uitvoering van de motie.

  2.    De raad te informeren middels bijgevoegde raadsinformatiebrief.


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (R&E) Registratienummer: DJ-1204370

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  1.    Het advies- en meldpunt personen met verward gedrag in 2021 voort te zetten in de huidige vorm.

  2.    Aan het Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg een subsidie te verlenen en direct vast te stellen van € 2.089,- voor de uitvoering van het advies- en meldpunt personen met verward gedrag, conform bijgevoegde conceptbeschikking.

  3.    Het subsidiebedrag van € 2.089,- beschikbaar te stellen vanuit het budget “externe projectgelden” van het Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg, dat is toebedeeld aan de gemeente Weert.

  4.    In toekomstige communicatie-uitingen ten aanzien van het advies- en meldpunt personen met verward bedrag de benaming Meldpunt Zorgwekkend gedrag te gebruiken.


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: DJ-1204705

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  1.    In te stemmen met de contractering van de toegang tot crisishulpverlening door de jeugdhulpregio’s Noord-Limburg, Midden-Limburg Oost en Midden-Limburg West voor 2021 binnen het in dit voorstel opgenomen kader, waarbij afgeweken wordt van het inkoop en aanbestedingsbeleid en voor deze opdracht gehandeld wordt conform een enkelvoudig onderhandse procedure.

  2.    In principe in te stemmen met gezamenlijke verwerving van het crisisinterventieteam per 1 januari 2022, door de jeugdhulpregio’s Noord-Limburg, Midden-Limburg Oost, Midden-Limburg West, waarna het definitieve voorstel separaat ter besluitvorming aan u wordt voorgelegd.


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: DJ-1204771

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  Voor het jaar 2021 subsidie te verlenen van maximaal

  € 21.936 aan Stichting Land van Horne ten behoeve van de huishoudelijke hulp in het Franciscus Hospice te Weert, conform de concept-beschikking.


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: DJ-1204816

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  1.    Kennis te nemen van de subsidie aanvraag van € 93.735,12 ter compensatie voor kwijtschelden huur sportaccommodaties in de periode van 13 maart 2020 tot en met augustus 2020.

  2.    In te stemmen met definitieve afwikkeling kwijtschelding van € 110.356,18 huur aan de huurders van sportaccommodaties.

  3.    In te stemmen met het toekennen van € 2.028,99 huurcompensatie aan Punt Welzijn voor beheer Buurtcentrum Moesel.

  4.    Akkoord te gaan met bijgaande concept antwoordbrieven op ontvangen aanvragen van buurthuizen voor huurcompensatie.


  BESLUIT: Akkoord met advies. Voorstel aanpassen in overleg met de portefeuillehouder en een persbericht uit laten gaan.

  (R&E) Registratienummer: DJ-1206726

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  1.    De hardheidsclausule artikel 22 van de Algemene Subsidieverordening Weert 2017 toe te passen en voor elf organisaties de subsidieaanvragen voor het jaar 2021 ontvankelijk te verklaren.

  2.    Voor Stichting Sociaal-Kultureel Werk Boshoven, R.K.W.S.V. Wilhelmina '08 en T.C. Lichtenberg de jaarlijkse subsidie te verlenen tot een totaalbedrag van maximaal € 26.706,30 volgens bijgevoegde conceptbeschikkingen en -berekeningen.

  3.    Voor F.C. O.D.A., Reddingsbrigade Weert, Rijvereniging Equinus Stramproy, Stichting Door Sport Ontspanning, Stichting Mega Dance Company, Stravoc, T.C. Weert-Oost en Tennisclub Weert de jaarlijkse subsidie te verlenen en direct vast te stellen op een totaalbedrag van € 21.575,- volgens bijgevoegde conceptbeschikkingen en -berekeningen.


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: DJ-1208454

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  Voor het jaar 2021:

  1.    De hardheidsclausule artikel 14 van de Subsidieregeling Cultuur Weert 2017 toe te passen en de subsidieaanvraag van zangvereniging De Limburgse Jonges ontvankelijk te verklaren.

  2.    Subsidie te verlenen aan zangvereniging De Limburgse Jonges en deze direct vast te stellen op een bedrag van € 2.126,50 volgens bijgevoegde conceptbeschikking en berekening.


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: DJ-1209310

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  Voor het jaar 2021:

  1.    De hardheidsclausule artikel 15 van de Subsidieregeling Scouting en Kindervakantiewerk Weert 2017 toe te passen en de subsidieaanvraag van Scouting St. Maarten Weert ontvankelijk te verklaren.

  2.    Subsidie te verlenen aan Scouting St. Maarten Weert tot een bedrag van maximaal € 2.622,- volgens bijgevoegde conceptbeschikking en –berekening.


  BESLUIT: Akkoord met advies. Voor één jaar de hardheidsclausule toepassen in verband met het te lage aantal leden. Daarnaast een gesprek aangaan met de scouting.

  (OCSW) Registratienummer: DJ-1209788

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  1.    Kennis te nemen van de subsidieaanvraag voor 2021 en de begroting 2021 van Veilig Thuis Noord- en Midden-Limburg.

  2.    Akkoord te gaan met een nieuw verdeelmodel zoals uitgewerkt in bijlage 2.

  3.    Een bedrag van € 174.806,- beschikbaar te stellen aan de Gemeente Venlo voor de financiering van Veilig Thuis Noord- en Midden-Limburg in 2021 en daarmee te voldoen aan de wettelijke verplichting.

  4.    Mandaat te verlenen aan het college van Venlo om besluiten te nemen omtrent subsidieverlening (art. 3 ASV) en subsidievaststelling (art. 17 ASV), voor zover het betreft het subsidiëren van Stichting Veilig Thuis Noord- en Midden-Limburg.


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: DJ-1210963

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  1.    Kansrijke Start te continueren en de jaarlijkse extra rijksbijdrage á € 8.163 voor 2020 tot en met 2022 door te sluizen naar de coördinerende gemeente Roermond.

  2.    Voorzorg te continueren en een dienstverleningsovereenkomst af te sluiten met de GGD van 2021 tot en met 2023. De kosten hiervan bedragen € 33.000 per jaar. 

  3.    Subsidie te verlenen van € 971 voor 2020 en € 992 voor 2021 aan Met GGZ voor "Maak jij het verschil".

  4.    Subsidie te verlenen voor 2021 van maximaal € 5.000 aan de verloskundige voor de ouderschapscursus PrePare.


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: DJ-1211120

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  Voor het jaar 2021:

  1.    De hardheidsclausule artikel 15 van de Subsidieregeling Scouting en Kindervakantiewerk Weert 2017 toe te passen en voor de subsidieaanvragen van zes stichtingen kindervakantiewerk eenmalig af te wijken van de geldende subsidiegrondslag zoals vastgelegd in artikel 12 lid 2 van genoemde regeling.

  2.    Subsidie te verlenen aan Stichting KinderVakantieWerk Stad Groenewoud Biest Molenakker, Stichting KinderVakantieWerk Altweerterheide, Stichting KinderVakantieWerk Leuken, Stichting KinderVakantieWerk Stramproy, Stichting KinderVakantieWerk Swartbroek, Stichting Kivabola, Stichting Kivakemo en Stichting KVW Tungelder en deze direct vast te stellen op een totaalbedrag van € 12.067,50 volgens bijgevoegde conceptbeschikkingen en -berekeningen.


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: DJ-1211934

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  1.    Voor het jaar 2021 subsidie te verlenen aan Stichting Wijkraad Boshoven ten behoeve van 'Huiskamer voor Ouderen Boshoven'.

  2.    De subsidie eenmalig te verhogen met een bedrag van € 200,- als tegemoetkoming in de kosten van het coronaproof maken van de auto van de chauffeur.

  3.    Het subsidie direct vast te stellen op een bedrag van € 2.700,- volgens bijgevoegde conceptbeschikking en -berekening.


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: DJ-1213003

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  1.    In te stemmen met het verlengen van de tijdsbepaling zoals omschreven in artikel 7 lid 1 en 2 van de met Hebru Vastgoed C.V. gesloten intentieovereenkomst voor de herontwikkeling van de bovenverdieping van het Muntcomplex.

  2.    In te stemmen met bijgaande concept brief aan Hebru Vastgoed C.V.


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (PRO) Registratienummer: DJ-1213714

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  1.    Met het ontwerp bestemmingsplan 'IJzerenmanweg 5B' en het ontwerp raadsbesluit in te stemmen.

  2.    Met de planschadeovereenkomst in te stemmen.

  3.    Met het opstarten van de inspraakprocedure door het ter inzage leggen van het ontwerp bestemmingsplan in te stemmen.


  BESLUIT: Akkoord met advies. Voorstel aanpassen in overleg met de portefeuillehouder.

  (R&E) Registratienummer: DJ-1214516

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  Met de projectopdracht Beemdenstraat 38 in te stemmen.


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (R&E) Registratienummer: DJ-1216692

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  In principe en onder voorwaarden in te stemmen met herontwikkeling van de locatie Beemdenstraat 36-Middelstestraat 46 middels een herziening van het bestemmingsplan op grond van artikel 3.1 Wet ruimtelijke ordening tot uiterlijk 1 juli 2021.


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (R&E) Registratienummer: DJ-1216740

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  In principe en onder voorwaarden in te stemmen met herontwikkeling van de locatie Veldstraat 73 en omgeving middels een herziening van het bestemmingsplan op grond van artikel 3.1 Wet ruimtelijke ordening tot uiterlijk 1 juli 2021.


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (R&E) Registratienummer: DJ-1216776

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  A.    Het Eindverslag inspraak met betrekking tot de ingekomen zienswijzen vast te stellen.

  B.    Aan de raad voorstellen:

  1.    Kennis te nemen van het Eindverslag inspraak met betrekking tot de ingekomen zienswijzen.

  2.    De Gebiedsvisie Keent & Moesel vast te stellen.


  BESLUIT: Akkoord met advies. Tekstuele aanpassing in overleg met de portefeuillehouder.

  (R&E) Registratienummer: DJ-1216847

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  1.    De bijgevoegde handleiding bijzondere wetten 'Passende ruimte voor initiatief' vast te stellen;

  2.    De bijgevoegde voorschriften vast te stellen;

  3.    De bijgevoegde nadere regel voor borden verkiezingen, theatervoorstellingen, circussen en concerten vast te stellen;

  4.    In te stemmen met de bijgevoegde reactie op de zienswijzen en de daaruit voortvloeiende aanpassingen;

  5.    Het Horecabeleid 2011 in te trekken;

  6.    Het Evenementenbeleid 2015 in te trekken.


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (VTH) Registratienummer: DJ-1217286

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  1.    In principe medewerking te verlenen aan de realisering van 3 appartementen in het pand Kerkstraat 96 met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo (kruimelgevallenregeling).

  2.    De principemedewerking te verlenen tot uiterlijk 1 juli 2021.


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (R&E) Registratienummer: DJ-1218583

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  1.    In principe met de drie jeugdzorgregio’s Noord-Limburg, Midden-Limburg West en Midden-Limburg Oost over te gaan tot gezamenlijke inkoop van Behandeling met Verblijf, onderdeel van de gespecialiseerde jeugdhulp, voor de contractjaren 2022 en verder;

  2.    Onder voorbehoud van gezamenlijke inkoop: het contractmanagement en de monitoring gezamenlijk binnen de drie jeugdzorgregio’s Noord-Limburg, Midden-Limburg West en Midden-Limburg Oost vorm te geven;

  3.    Het Koersdocument uit bijlage 1 vast te stellen als inhoudelijk kader voor de inkoopprocedure;

  4.    Deel te nemen aan het kostprijsonderzoek voor het perceel Behandeling met verblijf en de andere Jeugdhulpsegmenten van het reeds door de regio Noord-Limburg gecontracteerde bureau HHM;

  5.    Onder voorbehoud van gezamenlijke inkoop: de inkoopprocedure in opdracht laten uitvoeren door de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Limburg-Noord

  6.    Opdracht te geven voor verdere uitwerking, leidend tot een definitief collegevoorstel in januari 2021 als go-/no go-moment;

  7.    Onder voorbehoud van gezamenlijke inkoop: de begeleidingskosten van EhdK a € 6.540 en de kosten van het HHM-onderzoek a € 260 Weert ten laste te brengen van het uitvoeringsbudget sociaal domein 2020.


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: DJ-1219368

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  BESLUIT: Akkoord met advies. De opmerking is dat de afdeling OCSW nooit akkoord is gegaan met de uitbreiding van de school aan de Aldenheerd 10 in Weert.

  (VTH) Registratienummer: DJ-1220436

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  1.    Kennis te nemen van het stoppen van Nationaal Jeugd Ontbijt en de afhandeling daarvan;

  2.    Kennis te nemen van de omvorming van het Jeugdontbijt;

  3.    In te stemmen met het door de gemeente zelf organiseren van het Jeugdontbijt voor 2021;

  4.    Af te wijken van het inkoopbeleid, conform artikel 3.6 en afspraken te maken met Jumbo voor het wekelijks leveren van ontbijtpakketten;

  5.    De raad te informeren met bijgevoegde Raadsinformatiebrief.


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: DJ-1221913

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  1.    Bijgaande overeenkomst voor facturatie Jeugdhulp 2021-2023 Midden-Limburg aan te gaan.

  2.    De verwerkersovereenkomst Midden-Limburg aan te gaan.

  3.    De dienstverlening met betrekking tot de overeenkomst Facturatie Jeugdhulp 2021-2023 enkelvoudig onderhands te gunnen aan de gemeente Roermond.


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: DJ-1221935

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  Instemmen met de concept raadsinformatiebrief.


  BESLUIT: Akkoord met advies. Wethouder Geelen is portefeuillehouder.

  (PRO) Registratienummer: DJ-1222307

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  1.    Aan Stichting zwembad De IJzeren Man voor het jaar 2021, conform bijgevoegde conceptbeschikking, de volgende subsidies te verlenen:

  a.    Een subsidie van maximaal € 123.143,- voor de uitvoering van Swim2Play.

  b.    een subsidie van maximaal € 171.000,- voor het verenigingsgebruik;

  2.    In te stemmen met de door Stichting Zwembad De IJzeren Man voorgestelde tarieven voor 2021;

  3.    Op basis van artikel 11 lid 4 van de ‘Subsidieregeling Professionele Instellingen Weert 2017’ te bepalen dat de algemene reserve van Stichting Zwembad De IJzeren Man maximaal 20% van de begrote inkomsten 2020 (exclusief gemeentelijke subsidie) mag bedragen;

  4.    Aan de raad voor te stellen om aan Stichting Zwembad De IJzeren Man voor het jaar 2021, conform bijgevoegde conceptbeschikking, een voorlopige maximale exploitatiesubsidie te verlenen van € 125.500,-.


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: DJ-1222387

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (Griffie) Registratienummer: DJ-1222360

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:Het ontwerpbesluit tot onttrekking aan het openbaar verkeer in procedure te brengen.

  BESLUIT: Akkoord met advies. Voorstel aanpassen in overleg met de portefeuillehouder.

  (R&E) Registratienummer: DJ-1223720

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  De raad voor te stellen om:

  1.    in te stemmen met verdere uitwerking van het realiseren van een maatschappelijke voorziening voor Weert-Zuid op de locatie van het Microhalcomplex (Nassaulaan 5);

  2.    in te stemmen met het vastleggen van afspraken inzake beslispunt 1 in een intentieovereenkomst tussen gemeente Weert en Wonen Limburg;

  3.    in te stemmen met de keuze om als gemeente niet het eigendom van de voorziening te nemen maar als huurder verplichtingen aan te gaan en dit in de intentieovereenkomst op te nemen;

  4.    in te stemmen met een optimalisatie van het huidige programma van eisen om zo naast het bieden van onderdak voor wijkgebonden verenigingsactiviteiten ook de maatschappelijke behoefte zoals beschreven in de bewonersenquête mee te nemen.


  BESLUIT: Akkoord met advies. Voorstel aanpassen in overleg met de portefeuillehouder.

  (OCSW) Registratienummer: DJ-1224627

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  1.    het bezwaarschrift ontvankelijk te verklaren;

  2.    het bezwaarschrift ongegrond te verklaren;

  3.    het bestreden besluit in stand te laten en

  4.    het verzoek om proceskostenvergoeding af te wijzen.


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (VTH) Registratienummer: DJ-1226091

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  1.    Kennis te nemen van het initiatiefvoorstel van de fractie Weert Lokaal om mevrouw J.C. Kleinmoedig te benoemen tot commissielid-niet-raadslid namens de fractie Weert Lokaal.

  2.    Eventuele wensen en/of bedenkingen met betrekking tot dit initiatiefvoorstel ter kennis van de raad te brengen.


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (Griffie) Registratienummer: DJ-1226126

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  Het inkoophandboek vast te stellen.De raad voorstellen het gewijzigde inkoop- en aanbestedingsbeleid vast te stellen.


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (F&C) Registratienummer: DJ-1226383

   

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  Akkoord te gaan met het verlenen van de opdracht aan Heton betreffende het uitvoeren van het beheer van de Vereniging van Eigenaren van de Centrumgarage voor een bedrag van € 3.100,- exclusief BTW per jaar.


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (R&E) Registratienummer: DJ-1227017

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  BESLUIT: Akkoord met advies. De opmerking van wethouder Gabriëls is dat hij en de afdeling OCSW nooit akkoord zijn gegaan met uitbreiding van de school aan de Aldenheerd 10 te Weert.

  (VTH) Registratienummer: DJ-1227143

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  1.    het bezwaarschrift ontvankelijk te verklaren;

  2.    het bezwaarschrift ongegrond te verklaren en

  3.    het bestreden besluit in stand te laten.


  BESLUIT: Akkoord met advies. De opmerking van wethouder Gabriëls is dat hij en de afdeling OCSW nooit akkoord zijn gegaan met uitbreiding van de school aan de Aldenheer 10 te Weert.

  (VTH) Registratienummer: DJ-1227154

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  1.    In te stemmen met het ondertekenen van bijgevoegde concept intentieverklaring met Stichting Fontys betreffende een leerwerkplek ten behoeve van de bachelor Gezondheid;

  2.    Wethouder Van den Heuvel volmacht te verlenen om namens de gemeente Weert de bijgevoegde concept intentieverklaring te ondertekenen.


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: DJ-1227668

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  1.    Akkoord te gaan met de verkoop van een perceel ten behoeve van een terras bij horeca gelegenheid Dennenoord aan H.P.A. Raemaekers voor een bedrag van € 15.920,-.

  2.    Akkoord te gaan met de verkoop van diverse percelen rondom horeca gelegenheid Dennenoord in het IJzerenmangebied aan H.P.A. Raemaekers voor een bedrag van € 15.399,60.

  3.    Akkoord te gaan met de aankoop van diverse percelen rondom horeca gelegenheid Dennenoord in het IJzerenmangebied van H.P.A. Raemaekers voor een bedrag van € 18.805,50.


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (R&E) Registratienummer: DJ-1227870

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:De projectopdracht Dienstverleningsvisie vast te stellen.

  BESLUIT: Akkoord met advies. Voorstel en projectopdracht aanpassen in overleg met de portefeuillehouder.

  (PRO) Registratienummer: DJ-1228179

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  1.    Het bezwaar ontvankelijke te verklaren;

  2.    De bezwaren ongegrond te verklaren;

  3.    Het bestreden besluit in stand te laten;

  4.    Belanghebbende te informeren op basis van bijgevoegde concept-beslissing op bezwaar.


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (CS) Registratienummer: DJ-1226999

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  1.    In te stemmen met het opleggen van een last onder bestuursdwang aan de eigenaar van de caravan.

  2.    Een begunstigingstermijn van 2 dagen te stellen voor het beëindigen van de overtreding.

  3.    IN te stemmen met het wegslepen en in bewaring stellen van de caravan na het einde van de begunstigingstermijn.


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (PRO) Registratienummer: DJ-1229894

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • R.J.M. Bladder, loco C.C. Leppink-Schuitema

  vergroten verkleinen laden...